วิธีสร้าง Agent ด้วย OpenAI [frontend]

ทุกวันนี้คนรู้จัก OpenAI ซึ่งOpenAI ก็เป็นหนึ่งในLLMs ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่ง LLMs หรือ Large Language Models เป็นระบบปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงที่ถูกออกแบบมาเพื่อเข้าใจและสร้างภาษามนุษย์ พวกมันมีความสามารถในการจัดการกับงานที่เกี่ยวข้องกับภาษาในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างเชี่ยวชาญ ตั้งแต่การตอบคำถาม, การเขียนข้อความ, การแปลภาษา, ไปจนถึงการสร้างสรรค์เนื้อหาใหม่ๆ

หนึ่งในตัวอย่างที่โดดเด่นของ LLMs คือ Generative Pre-trained Transformer (GPT) จาก OpenAI, ซึ่งมีหลายเวอร์ชันเช่น GPT-3 และ GPT-4 ที่ใช้งานในปัจจุบัน

ซึ่งเราก็นำ LLMs ไปใช้งาน, ในโปรเจ็คครั้งนี้พวกเราได้นำ LLMs มาใช้ในให้ LLMs สร้าง Task งานให้กับบุคคล Role ต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย Frontend, Backend และ Designer

สำหรับใครที่สนใจก็มาลองเรียน course กับพวกเราได้ The AI Curator | 6-AI Projects for non-AI developer  ที่สำคัญฟรีนะไม่มีค่าใช้จ่าย 😎

Implement input box for user prompts

ในการ Implement input เราจะใช้ library react-hook-form, @hookform/resolvers/zod และ 'zod'

ซึ่งในการขั้นแรกเราจะทำการสร้าง schema ขึ้นมา

ตัวของ schema จะประกอบด้วย query  สำหรับ input และ bot สำหรับใช้แสดง message error สำหรับตัว bot

export const askScheme = z.object({
 query: z.string().trim().min(1, { message: 'Please enter your message' }),
 bot: z.string({}).optional(),
})

เมื่อเราทำการสร้าง schema เเล้วเราจะทำการสร้าง type interface สำหรับ Form นี้

export interface IOpenAIForm extends z.infer<typeof askScheme> {}

หลังจากนั้นเราจะทำการสร้าง methods ขึ้นมา

const methods = useForm<IOpenAIForm>({
  resolver: zodResolver(askScheme),
  shouldFocusError: true,
  defaultValues: {
   query: '',
  },
 })
 
 const { handleSubmit, setError, setValue } = methods
 
 const onSubmit = async (data: IOpenAIForm) => {
 ...TO DO Something
 }
 
 
 return (
  <FormProvider methods={methods} onSubmit={handleSubmit(onSubmit)}>
   ...
  </FormProvider>
 )

จากตัวของ schema จะทำการ validate input ที่เรารับมาจาก user โดย หาก user ทำการ submit โดยไม่พิมพ์จะแสดง Error message ใน user interface ว่า 'Please enter your message'

ซึ่งใน component input จะใช้ lib ของ  'react-hook-form'และใช้ useFormContext, Controller

ในการจัดการ input

import { InputHTMLAttributes } from 'react'
import { useFormContext, Controller } from 'react-hook-form'
import { twMerge } from 'tailwind-merge'

// ----------------------------------------------------------------------

interface IProps extends InputHTMLAttributes<HTMLInputElement> {
 name: string
 helperText?: string
 label?: string
}

const RHFTextField = ({
 name,
 helperText,
 label,
 className,
 ...other
}: IProps) => {
 const { control } = useFormContext()

 return (
  <Controller
   name={name}
   control={control}
   render={({ field, fieldState: { error } }) => (
    <div className='w-full flex flex-col gap-y-2 '>
     {label && <label className='text-sm font-semibold'>{label}</label>}
     <input
      {...field}
      {...other}
      className={twMerge(
       'outline-none w-full border border-gray-200 rounded-lg px-2 py-1',
       className
      )}
     />
     {(!!error || helperText) && (
      <div className={twMerge(error?.message && 'text-rose-500 text-sm')}>
       {error?.message || helperText}
      </div>
     )}
    </div>
   )}
  />
 )
}
export default RHFTextField

ซึ่งในส่วนของการเรียกใช้ input เราจะใส่ แอตทริบิวต์ name เป็น query เหมือนใน schema ที่เราได้ทำการประกาศตัวแปรในschema นั้นไว้

const methods = useForm<IOpenAIForm>({
  resolver: zodResolver(askScheme),
  shouldFocusError: true,
  defaultValues: {
   query: '',
  },
 })
 
 const { handleSubmit, setError, setValue } = methods
 
 const onSubmit = async (data: IOpenAIForm) => {
  console.log(data)
 }
 
 
 return (
  <FormProvider methods={methods} onSubmit={handleSubmit(onSubmit)}>
    ....
    <RHFTextField
     type='text'
     placeholder='What do you need ? ...'
     className='outline-none w-full border-none'
     name='query'
    />
    <button
     type='submit'
     disabled={isLoading}
     className='text-gray-400 disabled:text-gray-200'
    >Submit</button>
  </FormProvider>
 )

เมื่อเราทำการ กด submit ถ้า input validate ถูกต้องเเล้วเราจะเห็นข้อมูลที่เรา log มาจาก func onSubmit ซึ่งเราจะนำข้อมูลที่เราได้ไปเชื่อต่อกับ backend ได้เเล้ว

Handle API integration for chained-LLM agents & Display output from each API

ในการต่อกับ Backend เราจะก็จะมี state ต่างๆ เช่น loading, error เป็นต้น  ซึ่งในการเชื่อมกับ  API เราจะทำการ set default base URL ไว้

axios.defaults.baseURL = process.env.NEXT_PUBLIC_API

เมื่อทำการ set เสร็จเเล้ว เราจะทำการเชื่อม API  

const onSubmit = async (data: IOpenAIForm) =< {
 try {

  const { data: result } = await axios.post(
   `/query?question=${data.query}`,
   undefined,
  )
  console.log(result) //ค่าที่ได้จาก API
  //TO DO Something
 } catch (error) {
  const err = error as AxiosError<{ detail: string }<
  setError('bot', {
   message: err?.response?.data?.detail ?? 'Something went wrong',
  })  
 } 
}

เราจะใช้  import { useFormContext } from 'react-hook-form' ในการจัดการ state loading และ erorrs

const {
  formState: { isSubmitting, errors },
 } = useFormContext()

ซึ่งถ้าหาก API Error มาเราจะแสดง Message Error ที่ bot และ display ในส่วนของ Loading ด้วย  เราก็จะเรียกใช้ state จาก 'useFormContext'  เพื่อแสดง ซึ่งค่าที่เราใช้จะมีค่า  isSubmitting, errors

export default function ChatWidget({ answer }: { answer: ChatProps[] }) {
 const chatWindowRef = useRef<HTMLDivElement>(null)
 const {
  formState: { isSubmitting, errors },
 } = useFormContext()

 return (
  <div className='h-full flex flex-col w-full'>
   <Header />
   <ChatWindow
    messages={answer}
    isLoading={isSubmitting}
    error={errors?.bot?.message as string}
    chatWindowRef={chatWindowRef}
   />
   <ChatInput isLoading={isSubmitting} />
  </div>
 )
}

ซึ่งใน Component ChatWindow เราจะทำการจัดการ state ต่างๆ เพื่อแสดงในส่วนของ UI รวมถึงการแสดงผลลัพธ์จาก API ที่เราได้มาด้วย

import { useEffect } from 'react'
import Image from 'next/image'
import { CopyClipboard } from './CopyClipboard'

interface Message {
 role: 'user' | 'ai'
 message: string
 id: string
 raw: string
}

interface ChatWindowProps {
 messages: Message[]
 isLoading?: boolean
 error?: string
 chatWindowRef: any | null
}

export const ChatWindow: React.FC<ChatWindowProps> = ({
 messages,
 isLoading,
 error,
 chatWindowRef,
}) => {
 useEffect(() => {
  if (
   chatWindowRef !== null &&
   chatWindowRef?.current &&
   messages.length > 0
  ) {
   chatWindowRef.current.scrollTop = chatWindowRef.current.scrollHeight
  }
 }, [messages.length, chatWindowRef])

 return (
  <div
   ref={chatWindowRef}
   className='flex-1 overflow-y-auto p-4 space-y-8'
   id='chatWindow'
  >
   {messages.map((item, index) => (
    <div key={item.id} className='w-full'>
     {item.role === 'user' ? (
      <div className='flex gap-x-8 '>
       <div className='min-w-[48px] min-h-[48px]'>
        <Image
         src='/img/chicken.png'
         width={48}
         height={48}
         alt='user'
        />
       </div>
       <div>
        <p className='font-bold'>User</p>
        <p>{item.message}</p>
       </div>
      </div>
     ) : (
      <div className='flex gap-x-8 w-full'>
       <div className='min-w-[48px] min-h-[48px]'>
        <Image
         src='/img/robot.png'
         width={48}
         height={48}
         alt='robot'
        />
       </div>
       <div className='w-full'>
        <div className='flex justify-between mb-1 w-full '>
         <p className='font-bold'>Ai</p>
         <div />
         <CopyClipboard content={item.raw} />
        </div>

        <div
         className='prose whitespace-pre-line'
         dangerouslySetInnerHTML={{ __html: item.message }}
        />
       </div>
      </div>
     )}
    </div>
   ))}
   {isLoading && (
    <div className='flex gap-x-8 w-full mx-auto'>
     <div className='min-w-[48px] min-h-[48px]'>
      <Image src='/img/robot.png' width={48} height={48} alt='robot' />
     </div>
     <div>
      <p className='font-bold'>Ai</p>

      <div className='mt-4 flex space-x-2 items-center '>
       <p>Hang on a second </p>
       <span className='sr-only'>Loading...</span>
       <div className='h-2 w-2 bg-blue-600 rounded-full animate-bounce [animation-delay:-0.3s]'></div>
       <div className='h-2 w-2 bg-blue-600 rounded-full animate-bounce [animation-delay:-0.15s]'></div>
       <div className='h-2 w-2 bg-blue-600 rounded-full animate-bounce'></div>
      </div>
     </div>
    </div>
   )}
   {error && (
    <div className='flex gap-x-8 w-full mx-auto'>
     <div className='min-w-[48px] min-h-[48px]'>
      <Image src='/img/error.png' width={48} height={48} alt='error' />
     </div>
     <div>
      <p className='font-bold'>Ai</p>
      <p className='text-rose-500'>{error}</p>
     </div>
    </div>
   )}
  </div>
 )
}

Implement process continuation functionality

หลังจากที่เราต่อกับ Backend เรียบร้อยเเล้วเราจะต้องทำการ เก็บ result message ที่เราได้จาก API ออกมา ซึ่งเราจะทำการสร้าง state ไว้สำหรับเก็บ answer ของ user และ bot  

export default function ChatBotDemo() {
 const [answer, setAnswer] = useState<ChatProps[]>([])

 const methods = useForm<IOpenAIForm>({
  resolver: zodResolver(askScheme),
  shouldFocusError: true,
  defaultValues: {
   query: '',
  },
 })

 const { handleSubmit, setError, setValue } = methods

 const onSubmit = async (data: IOpenAIForm) => {
  try {
   const id = answer.length
   setAnswer((prevState) => [
    ...prevState,
    {
     id: id.toString(),
     role: 'user',
     message: data.query,
     raw: '',
    },
   ])
   setValue('query', '')
   const { data: result } = await axios.post(
    `/query?question=${data.query}`,
    undefined
   )
   setAnswer((prevState) => [
    ...prevState,
    {
     id: (prevState.length + 1).toString(),
     role: 'ai',
     message: result.raw,
     raw: result.json.customer_need,
    },
   ])
  } catch (error) {
   const err = error as AxiosError<{ detail: string }>
   setError('bot', {
    message: err?.response?.data?.detail ?? 'Something went wrong',
   })
  }
 }

 return (
  <FormProvider methods={methods} onSubmit={handleSubmit(onSubmit)}>
   <div className='flex justify-center flex-col items-center bg-white mx-auto max-w-7xl h-screen '>
    <ChatWidget answer={answer} />
   </div>
  </FormProvider>
 )
}

ซึ่งเมือเราถามกับ AI ก็ได้ เช่น เราอยากสร้าง Blog ข่าว ตัว LLMs Agent จะทำการตอบ  Task การทำงานของแต่ละ Role เช่น Design, Frontend และ Backend  

Aa

© 2023, All Rights Reserved, VulturePrime co., ltd.