How to config Lambda timeout

เข้าไปยัง Lambda ตัวที่เราต้องการตั้งค่า แล้วเลือกที่ Configuration

เลือกที่ General configuration > Edit

ปรับเวลาในช่อง Timeout เพื่อเป็นการตั้งค่าระยะเวลา Timeout ให้กับ Function โดยเราสามารถตั้งได้ตั้ง 1 วินาที ถึง 15 นาที

กด Save เพื่อบันทึกการตั้งค่า

Summary

ระยะเวลา timeout เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องปรับให้เหมาะสมต่อการทำงาน เพื่อไม่ให้ function หยุดการทำงานไปก่อนจะประมวลผลเสร็จ ซึ่งจะทำให้เกิด error ขึ้นได้ และหากมีการใช้งานร่วมกับ trigger อื่นๆที่มี timeout ของตัวเองเช่น API Gateway ที่มี timeout อยู่ที่ 30 วินาที การตั้ง function timeout ที่มากกว่า API Gateway ก็จะทำให้เกิด response ที่เป็น error อยู่ดี

Aa

© 2023, All Rights Reserved, VulturePrime co., ltd.