How to create and run the first Lambda

เราสามารถเข้าไปยังหน้าของ Lambda โดยสามารถค้นหาได้จาก Search bar ด้านบนของ Console ซึ่ง Lambda เป็น Service พื้นฐานที่มีให้บริการอยู่ในทุก Region และทุก account สามารถใช้งานได้

เมื่อเข้ามายังหน้าของ Lambda แล้วให้เลือกที่ “Create Function“

เมื่อเลือกที่ “Create Function” เข้ามาสู่หน้าการ Configuration เริ่มต้นของ function ในหน้านี้เราจะเลือกเป็น Author from scratch เป็นการสร้าง HelloWorld function ตัวอย่างขึ้นมา ให้เราตั้งชื่อ Function name เลือก Runtime ที่ต้องการใช้งาน โดยผมจะขอเลือกเป็น Python 3.10 จากนั้นเลือก Architect ที่จะใช้งานสำหรับ function นี้ Architect นี้จะมีผลทั้งในการเขียนฟังก์ชั่นรวมไปถึงการใช้งาน Library ต่างๆ ควรเลือกให้ Support ต่อการทำงานมากทีสุด เพราะจะมีผลต่อการใช้งานส่วนอื่นๆเช่น Layer

ในส่วนของ Permissions เราจะใช้งาน default permission ที่ Lambda สร้างให้ (สามารถอ่านต่อได้ใน บทความเกี่ยวกับ Lambda Permission) เสร็จแล้วให้เลือก Create functions ได้เลย เราจะได้ function ของเราขึ้นมาตามรูป

ในหน้าต่างนี้จะมี IDE ที่เราทำการแก้ไข code ได้เลย ซึ่งทำให้ง่ายต่อการใช้งานมากๆ เราสามารถแก้ไขและ deploy เพื่อทดสอบการทำงานได้ง่ายและรวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลาไปเปิด Editor บนคอมพิวเตอร์ของเรา หลังจากนี้เราก็สามารถเขียนหรือแก้ไข code ให้เป็นการทำงานที่เราต้องการได้เลย

Aa

© 2023, All Rights Reserved, VulturePrime co., ltd.