ใช้งาน Wagmi เพื่อเช็คจำนวน Token ของบัญชี

ต่อจากคราวที่เเล้วที่เราได้ทำในการ Project Watch NFT  กันไปเเล้ว  วันนี้เราจะมาทำ การทำ Project Watch Balance กัน

โดยในรอบนี้  เราใช้ในการทำคือ ERC-20  ในการทำ

https://docs.openzeppelin.com/contracts/4.x/api/token/erc20

https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-20

เราจะเริ่มจาก เอา Abi ของ ERC-20 มาใส่ใน config ก่อน

[
 {
  "constant": true,
  "inputs": [],
  "name": "name",
  "outputs": [
   {
    "name": "",
    "type": "string"
   }
  ],
  "payable": false,
  "stateMutability": "view",
  "type": "function"
 },
 {
  "constant": false,
  "inputs": [
   {
    "name": "_spender",
    "type": "address"
   },
   {
    "name": "_value",
    "type": "uint256"
   }
  ],
  "name": "approve",
  "outputs": [
   {
    "name": "",
    "type": "bool"
   }
  ],
  "payable": false,
  "stateMutability": "nonpayable",
  "type": "function"
 },
 {
  "constant": true,
  "inputs": [],
  "name": "totalSupply",
  "outputs": [
   {
    "name": "",
    "type": "uint256"
   }
  ],
  "payable": false,
  "stateMutability": "view",
  "type": "function"
 },
 {
  "constant": false,
  "inputs": [
   {
    "name": "_from",
    "type": "address"
   },
   {
    "name": "_to",
    "type": "address"
   },
   {
    "name": "_value",
    "type": "uint256"
   }
  ],
  "name": "transferFrom",
  "outputs": [
   {
    "name": "",
    "type": "bool"
   }
  ],
  "payable": false,
  "stateMutability": "nonpayable",
  "type": "function"
 },
 {
  "constant": true,
  "inputs": [],
  "name": "decimals",
  "outputs": [
   {
    "name": "",
    "type": "uint8"
   }
  ],
  "payable": false,
  "stateMutability": "view",
  "type": "function"
 },
 {
  "constant": true,
  "inputs": [
   {
    "name": "_owner",
    "type": "address"
   }
  ],
  "name": "balanceOf",
  "outputs": [
   {
    "name": "balance",
    "type": "uint256"
   }
  ],
  "payable": false,
  "stateMutability": "view",
  "type": "function"
 },
 {
  "constant": true,
  "inputs": [],
  "name": "symbol",
  "outputs": [
   {
    "name": "",
    "type": "string"
   }
  ],
  "payable": false,
  "stateMutability": "view",
  "type": "function"
 },
 {
  "constant": false,
  "inputs": [
   {
    "name": "_to",
    "type": "address"
   },
   {
    "name": "_value",
    "type": "uint256"
   }
  ],
  "name": "transfer",
  "outputs": [
   {
    "name": "",
    "type": "bool"
   }
  ],
  "payable": false,
  "stateMutability": "nonpayable",
  "type": "function"
 },
 {
  "constant": true,
  "inputs": [
   {
    "name": "_owner",
    "type": "address"
   },
   {
    "name": "_spender",
    "type": "address"
   }
  ],
  "name": "allowance",
  "outputs": [
   {
    "name": "",
    "type": "uint256"
   }
  ],
  "payable": false,
  "stateMutability": "view",
  "type": "function"
 },
 {
  "payable": true,
  "stateMutability": "payable",
  "type": "fallback"
 },
 {
  "anonymous": false,
  "inputs": [
   {
    "indexed": true,
    "name": "owner",
    "type": "address"
   },
   {
    "indexed": true,
    "name": "spender",
    "type": "address"
   },
   {
    "indexed": false,
    "name": "value",
    "type": "uint256"
   }
  ],
  "name": "Approval",
  "type": "event"
 },
 {
  "anonymous": false,
  "inputs": [
   {
    "indexed": true,
    "name": "from",
    "type": "address"
   },
   {
    "indexed": true,
    "name": "to",
    "type": "address"
   },
   {
    "indexed": false,
    "name": "value",
    "type": "uint256"
   }
  ],
  "name": "Transfer",
  "type": "event"
 }
]

และ function ที่เราจะเรียกใช้ในการดึงข้อมูลเหรียญต่างๆ

name() → string

จะส่งชื่อเหรียญกลับมา

symbol() → string

จะส่ง symbol ของเหรียญ

decimals() → uint8

จะส่ง decimals ของเหรียญ

ส่วนของการดึง balance เราจะใช้

balanceOf(address account) → uint256

โดย contract address  ของเหรียญ เราจะเลือกมาจาก https://optimistic.etherscan.io/tokens

โดน hook ที่เราจะเขียนจะได้หน้าตาแบบนี้ โดย เราจะรับ contract address เหรียญ ในลักษณะของ Array

ซึ่งในการเรียกค่าครั้งนี่เราจะใช้ useContractReads ในการดึงข้อมูลจาก contract

import { isAddress } from 'ethers'
import { useChainId, useContractReads } from 'wagmi'
import { z } from 'zod'
import Erc20ABI from '../assets/abi/erc20.json'

export const zodAddress = z.custom<`0x${string}`>((value) => {
 if (typeof value !== 'string') {
  return false
 }
 if (!isAddress(value)) {
  return false
 }
 return true
})

const validator = z.object({
 walletAddress: zodAddress,
 contractAddress: zodAddress.array(),
})
const useTokenInfo = (input?: z.input<typeof validator>) => {
 const result = validator.safeParse(input)
 const chainId = useChainId()
 const calls =
  result.success && result.data.contractAddress.length > 0
   ? result.data.contractAddress.map((address) => ({
     abi: Erc20ABI,
     functionName: 'name',
     address: address,
     args: [],
     chainId,
    }))
   : []

 const callsSymbol =
  result.success && result.data.contractAddress.length > 0
   ? result.data.contractAddress.map((address) => ({
     abi: Erc20ABI,
     functionName: 'symbol',
     address: address,
     args: [],
     chainId,
    }))
   : []

 const callsDecimals =
  result.success && result.data.contractAddress.length > 0
   ? result.data.contractAddress.map((address) => ({
     abi: Erc20ABI,
     functionName: 'decimals',
     address: address,
     args: [],
     chainId,
    }))
   : []

 const callsBalance =
  result.success && result.data.contractAddress.length > 0
   ? result.data.contractAddress.map((address) => ({
     abi: Erc20ABI,
     functionName: 'balanceOf',
     address: address,
     args: [result.data.walletAddress],
     chainId,
    }))
   : []

 const { data: names } = useContractReads({
  contracts: calls,
  watch: true,
  enabled: result.success,
 })
 const { data: symbols } = useContractReads({
  contracts: callsSymbol,
  watch: true,
  enabled: result.success,
 })
 const { data: decimals } = useContractReads({
  contracts: callsDecimals,
  watch: true,
  enabled: result.success,
 })
 const { data: balance } = useContractReads({
  contracts: callsBalance,
  watch: true,
  enabled: result.success,
 })

 return {
  names,
  symbols,
  decimals,
  balance,
 }
}

export default useTokenInfo

จากนั้นเราจะลองเรียกใน ส่วนของ ViewTokenInfo มาดูผลลัพธ์กัน

import { useState } from 'react'
import useTokenInfo from '../hooks/useTokensInfo'
import { formatUnits } from 'ethers'

type Address = `0x${string}`

export default function ViewTokenInfo() {
 const [value, setValue] = useState()
 const data = useTokenInfo({
  contractAddress: [
   '0x94b008aA00579c1307B0EF2c499aD98a8ce58e58',
   '0x7F5c764cBc14f9669B88837ca1490cCa17c31607',
   '0x68f180fcCe6836688e9084f035309E29Bf0A2095',
   '0xDA10009cBd5D07dd0CeCc66161FC93D7c9000da1',
  ],
  walletAddress: value as Address,
 })
 return (
  <div>
   <input
    placeholder='enter Address'
    value={value}
    onChange={(e) => setValue(e.target.value)}
   />
   {data?.names?.map((item, index) => (
    <div key={index}>
     name: {item.result} <br />
     symbol: {data?.symbols?.[index].result}
     <br />
     decimals: {data?.decimals?.[index].result}
     <br />
     balance:
     {data?.balance &&
      data?.decimals &&
      formatUnits(
       data.balance?.[index].result.toString() || '0',
       data.decimals?.[index].result || '18'
      )}
    </div>
   ))}
  </div>
 )
}

เมื่อได้ค่า  balance ที่เราได้มา  เนื่องจากค่าที่ได้มายังไม่ทำการ formatหน่วย ดังนั้น เราจะเรียกใช้ formatUnits ของ ethers มาทำการ format ค่า balance ที่เราได้ โดย units คือ ค่า decimal ของเเต่ละเหรียญ

เมื่อเราลองเรียกเเล้ว เราจะได้ผลลัพธ์ออกมาแบบนี้

Aa

© 2023, All Rights Reserved, VulturePrime co., ltd.