วิธีการ Query ด้วย AWS Athena

Query

  1. เปิดใช้งาน AWS Athena โดยทำการ Search ชื่อ Service (AWS Athena)
  1. เมื่อเข้ามายัง Athena ครั้งแรกต้องทำการ Setting S3 สำหรับเก็บ Query และผลลัพธ์
  1. เลือก Bucket ให้อยู่ใน Region เดียวกับ AWS Glue database  เมื่อเลือกเสร็จสิ้นแล้วทำการกด Save
  1. จากนั้นสามารถรัน SQL สำหรับค้นหาข้อมูลและประมวลผลข้อมูลในลักษณะเดียวกับ Dune analytics ได้เรียบร้อยแล้ว
select count(blocknumber) as tx_volumn,blocknumber  from op_logs_tx_engine 
where any_match(topics, topic -> topic = '0xddf252ad1be2c89b69c2b068fc378daa952ba7f163c4a11628f55a4df523b3ef') 
and array_position(topics, '0xddf252ad1be2c89b69c2b068fc378daa952ba7f163c4a11628f55a4df523b3ef') = 1
and address = '0x4200000000000000000000000000000000000006'
and CARDINALITY(topics) = 3
group by blocknumber

สามารถใช้งานได้เรียบร้อยแล้ว ซึ่ง ณ ปัจจุบันยังมีความท้าทายในการจัดการกับ uint256 ที่เป็นชนิดข้อมูลของ logs ซึ่งเราสามารถทำการ Preprocess ก่อนนำมาจัดเก็บไว้ใน Datalake ได้ ซึ่งต้องรอกับอัพเดทครั้งถัดไปสำหรับการแก้ไขปัญหานี้

เพิ่มเติมสำหรับ AWS Athena

1.https://www.vultureprime.com/how-to/what-is-aws-athena

สำหรับครั้งนี้เราจะสอนใช้งาน TXEngine เป็น Open Source Data Ingestion and Validation ซึ่งสามารถใช้งานร่วมกับ AWS Glue, AWS Athena และ AWS Quicksight เพื่อสร้าง On chain analyst engine (Dune analytics-like) ของตัวเอง https://github.com/vultureprime/tx-engine

  1. Data Ingestion
  2. Data Catalog
  3. Query
  4. Visualization
Aa

© 2023, All Rights Reserved, VulturePrime co., ltd.