เริ่มต้นใช้งาน TxEngine

Data Ingestion

  1. เปิด Terminal หรือ Shell command
  2. รันคำสั่ง git clone https://github.com/vultureprime/tx-engine.git  
  3. รันคำสั่ง cd tx-engine && python3 install -r requirements.txt
  1. เพิ่ม AWS key (ดูได้จากบทความนี้ วิธีหา AWS Credential) และกำหนด Block เริ่มต้นและ Block สิ้นสุด
  2. รัน python3 tx-engine.py
  3. เสร็จสิ้นในส่วนของการนำ Data เข้าสู่ Data lake (S3) (ดูได้จากบทความนี้ วิธีการตั้งค่า S3 เป็น Public)

สำหรับครั้งนี้เราจะสอนใช้งาน TXEngine เป็น Open Source Data Ingestion and Validation ซึ่งสามารถใช้งานร่วมกับ AWS Glue, AWS Athena และ AWS Quicksight เพื่อสร้าง On chain analyst engine (Dune analytics-like) ของตัวเอง https://github.com/vultureprime/tx-engine

  1. Data Ingestion
  2. Data Catalog
  3. Query
  4. Visualization
Aa

© 2023, All Rights Reserved, VulturePrime co., ltd.