วิธีการตั้งค่า S3 เป็น Public

วิธีการตั้งค่า S3 สำหรับใช้งาน Public โดยเปิดให้คนทั่วไปสามารถอัพโหลดไฟล์เข้ามาใน S3 นี้ได้

 1. เริ่มต้นโดยการสร้าง S3 Bucket โดยเพิ่ม Bucket-name ของเรา ซึ่ง Bucket-name นี้จะซ้ำไม่ได้
 1. ตั้งค่า Public Access ตามรูปตัวอย่าง
 1. เข้าไปยัง Bucket ที่เราทำการสร้าง
 1. เข้าไปใน Tab Permission จากนั้นเลื่อนลงมาที่หัวข้อ Bucket policy และทำการกด Edit
 1. Copy Bucket ARN เพิ่มลงใน Bucket ARN จากนั้นทำการ Save changes

รูปแบบของ Code

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": "*",
      "Action": "*",
      "Resource": "{Bucket ARN}/*"
    }
  ]
}

ตัวอย่าง Code

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": "*",
      "Action": "*",
      "Resource": "arn:aws:s3:::op-logs-tx-engine/*"
    }
  ]
}

สำเร็จแล้ว Bucket ที่เราสร้างจะสามารถถูกเข้าถึงได้อย่างสาธารณะเรียบร้อยแล้ว

Aa

© 2023, All Rights Reserved, VulturePrime co., ltd.