เริ่มต้นโปรเจคแรกด้วย AWS Glue

AWS Glue เป็น serverless data integration ที่ออกแบบมาให้ง่านต่อการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปทำ analysis เป็นตัวกลางที่นำมาใช้ทำ ETL จากข้อมูลที่อยู่ในทีมต่างๆ ให้มารวมกันอยู่ภายใน Data Catalog หรือ S3 datalake

AWS Glue Feature

Discovery and Organize data เป็นการค้นหารวบรวมและบริหารจัดการข้อมูลให้เป็นระเบียบ

Transform and cleansing หรือจะเรียกอีกอย่างว่าเป็นส่วนของการทำ ETL

Build and monitor data pipelines การควบคุมการทำงานทั้งหมดออกมาเป็น pipeline ให้การทำงานเป็นระบบที่ต่อเนื่อง

Getting start with glue

Scenario ที่ยกมาในครั้งนี้จะเป็นการ Discovery data จาก S3 มาเก็บใน Data Catalog จากนั้นใช้ Glue job เพื่อ Transform data เพื่อนำ data ที่ได้มาเป็นต้นทางสำหรับการทำ analysis ผ่าน AWS Athena

ก่อนจะเริ่มสร้างทุกอย่างจะขอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เราจะใช้กันก่อน

AWS S3

เอาไว้เก็บข้อมูลทั้งหมดที่ต้องใช้งาน

AWS IAM Role

Assign permission เพื่อให้ Glue เรียกใช้งาน service อื่นได้ในที่นี้คือ S3

Glue Data Catalog

เก็บ Metadata ของ data เพื่อเอาไว้ใช้สำหรับการ Transform และ

โครงสร้างในการเก็บข้อมูลจะเป็น Database และ Table

Glue Crawler

ทำหน้าที่เข้าไปอ่านข้อมูลจาก raw data เพื่อนำมาสร้าง Table ใน data catalog

Glue Job

สร้าง ETL ในการ Transform Data

ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ควรรู้เบื้องต้นก่อนจะไปขั้นตอนต่อไปนะครับ ถ้าพร้อมแล้วไปลงมือทำจริงๆกันเลย

ขั้นตอนที่จะทำทั้งหมดที่จะทำก็คือ

DataSet -> Customer.csv

เริ่มต้นโปรเจค -> https://www.vultureprime.com/how-to/start-first-project-with-aws-glue

สร้าง bucket และ folder สำหรับจัดเก็บไฟล์ -> https://www.vultureprime.com/how-to/how-to-create-s3-folder-and-structure

สร้าง IAM Role -> https://www.vultureprime.com/how-to/how-to-create-iam-role

สร้าง Database ใน Data Catalog -> https://www.vultureprime.com/how-to/how-to-create-database-in-glue-catalog

สร้าง Table ใน Database โดยใช้ Crawler -> https://www.vultureprime.com/how-to/how-to-create-table-with-glue-crawler

Transform data ด้วย Glue Job -> https://www.vultureprime.com/how-to/how-to-etl-with-glue

สร้าง Table จาก ETL result -> https://www.vultureprime.com/how-to/how-to-create-table-with-glue-crawler-2

Aa

© 2023, All Rights Reserved, VulturePrime co., ltd.