Financial
May 29, 2023

Best practices for optimizing your AWS cloud infrastructure

สำหรับการใช้งาน Cloud การทำ optimization ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในการควบคุมค่าใช้จ่ายของระบบ และใช้งานระบบงานได้อย่างคุ้มค่าตรงตาม Best Practice ที่ AWS แนะนำเพื่อให้ได้คุณภาพการทำงานที่ดีที่สุด และคุ้มค่าใช้จ่ายมากที่สุด

  1. Right-Sizing Resources : วิเคราะห์การใช้งาน Rrsource ของระบบของคุณอย่างสม่ำเสมอและตรวจสอบการใช้งานว่ามีขนาดที่เหมาะสมหรือไม่ โดยคุณอาจจะ AWS Cloudwatch matric เพื่อช่วยตรวจสอบการทำงานหรือ Trust Advisor ที่แนะนำการใช้งานที่เหมาะสม
  2. Auto Scaling : การใช้งาน Auto Scaling Group เพื่อควบคุมการทำงานของของปริมาณ instance ให้เป็นไปตามการใช้งานที่เกินขึ้นขณะนั้น ใช้ instance น้อยเมื่อการใช้งานไม่มาก และเพิ่ม instance เมื่อมี workload ที่เข้ามามากขึ้น
  3. Use AWS Cost Explorer : ใช้ประโยชน์จาก Cost Explorer เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของค่าใช้จ่าย นอกจากวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว ยังสามารถทำรายงานค่าใช้จ่ายรวมถึงแจ้งเตือนค่าใช้จ่ายหากเกิดการใช้งานที่ผิดปกติอีกด้วย
  4. Resource Tagging : การทำ Tag ให้ Resource นอกจากเราจะสามารถจัดกลุ่มของ Resouce ได้แล้วยังใช้ Tag มาจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย
  5. Reserved Instances : สำหรับ Workload ที่เราคาดการณ์การใช้งานระยะยาวได้ การใช้ Reserved Instance จะช่วงลดค่าใช้จ่ายของ EC2 หรือ RDS ได้มากถึง 30% เมื่อเทียบกับการใช้งานแบบ on-demand
  6. Use Spot Instances : ใช้งาน Spot Instance สำหรับ workload ที่เป็น non-critical เช่นการทำ Batch Job ที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายของ Instance ได้มากถึง 70%
  7. Optimize Storage : เลือกใช้งานรูปแบบของ Storage ให้เหมาะกับการใช้งาน การใช้ Amazon S3 ในการเก็บข้อมูลที่ต้องการความยืดหยุ่นและมีความปลอดภัยสูง การใช้ EBS เพื่อเป็น Storage ให้กับ EC2 ในการเก็บข้อมูลต่างๆ การทำ data tiering สำหรับ data ที่ไม่ค่อยได้ใช้งานและมีแผนในการ archive แบบ long-term
  8. Security Best Practices : การทำตาม AWS Security Best Practices เช่น การอัพเดต patch ของเครื่อง instance การจำกัดการเข้าถึงโดยใช้ security group การทำ MFA รวมไปถึงการทำ encryption ข้อมูลในระดับต่างๆ ก็จะช่วยยกระดับความปลอดภัยในการใช้งานให้ดีมากยิ่งขึ้น
Aa

© 2023, All Rights Reserved, VulturePrime co., ltd.