October 2, 2023

Orbit Model คืออะไร

ว่าด้วยเรื่องโมเดลในการ การวัด, พัฒนา, และเสริมสร้าง communities หรือองค์กร ให้มีส่วนร่วมและสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้กับสมาชิกและ communities หนึ่งในโมเดลที่เราอยากแนะนำให้รู้จักคือ Orbit Model

Orbit Model เป็นกรอบการทำงานสำหรับการสร้าง communities ที่มีน้ำหนักสูง (high gravity communities) โดยที่ "น้ำหนัก" แทนอัตราการมีส่วนร่วมของสมาชิกและมุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์สมาชิกที่โดดเด่นและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกใน communities

โมเดลนี้แบ่งออกเป็น 4 concepts หลัก ได้แก่

  1. "Gravity" แทนอัตราการมีส่วนร่วมของสมาชิกที่วัดที่ระดับของ communities
  2. "Love" แสดงการมีส่วนร่วมของสมาชิกรายบุคคล
  3. "Reach" หมายถึงขนาดของผลกระทบที่สมาชิกมีต่อความสำเร็จของ communities
  4. "Impact" แสดงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ

โมเดลนี้เน้น activities เป็นสำคัญของการมีส่วนร่วมและการรับรู้ของ communities และแบ่งประเภทกิจกรรมต่าง ๆ ออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ โดยมีน้ำหนักที่บ่งบอกระดับความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมใน communities

ประเภทของกิจกรรมเช่น การเข้าร่วม, การโพสต์ใน forum, การนำเสนอ, การจัดการพบปะ, การถาม-ตอบคำถาม, การเปิด pull request ในแพลตฟอร์มเช่น GitHub, การเขียนบทความบล็อก, การบริจาค, และการส่งคำขอบคุณ

ซึ่งแต่ละกิจกรรมจะมีน้ำหนักแสดงระดับความมีส่วนร่วมและการมีส่วนร่วมในชุมชน ตัวอย่างเช่น การจัดการพบปะถือเป็นกิจกรรมที่มีความมุ่งมั่นสูงที่มีน้ำหนัก 11, ในขณะที่การเข้าร่วมการประชุมถือเป็นกิจกรรมที่มีความมุ่งมั่นระดับกลางที่มีน้ำหนัก 5

Orbit Model เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้จัดการและผู้สร้าง communities ที่ต้องการเสริมความหลากหลายและเพิ่มประสิทธิภาพของ communities การใช้โมเดลนี้จะช่วยให้สามารถวัดและเข้าใจความมีส่วนร่วมและผลกระทบของสมาชิกและสนับสนุนสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อ้างอิงข้อมูลจาก: https://orbit.love/model/activities

No items found.
Aa

© 2023, All Rights Reserved, VulturePrime co., ltd.