Project Management
July 25, 2023

Understanding the Software Development Life Cycle (SDLC)

วงจรชีวิตในการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development Life Cycle - SDLC) เป็นกระบวนการที่มีโครงสร้างและเป้าหมายเพื่อให้การพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและซอฟต์แวร์ที่ออกมามีคุณภาพดี โดยโพสนี้จะพาสำรวจขั้นตอนต่าง ๆ ของ SDLC และใจความสำคัญของแต่ละขั้นตอนว่าเป็นมาอย่างไร

ขั้นตอนของ SDLC

  1. การวางแผนและวิเคราะห์ความต้องการ (Planning and Requirements Analysis): ในขั้นตอนนี้ ผู้เกี่ยวข้องในโครงการจะรวบรวมความต้องการและนำความต้องการที่ได้มาวิเคราะห์และวางแผน โดยความต้องการที่ได้ควรจะมีความละเอียดและชัดเจน เนื่องจากมีความสำคัญในการวางแผนและเป็นการวางพื้นฐานที่แข็งแรงสำหรับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ขั้นตอนต่อ ๆ ไป
  2. การกำหนดความต้องการ (Defining Requirements): ในขั้นตอนนี้ จะเป็นการระบุข้อกำหนดทั้งหมดสำหรับซอฟต์แวร์ที่ต้องพัฒนา โดยข้อกำหนดเหล่านี้ได้รับการอนุมัติจากลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมด เอกสารที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนนี้คือ Software Requirement Specification(SRS) หรือ ข้อกำหนดซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นเอกสารที่ใช้ระบุทุกสิ่งที่ต้องกำหนดและพัฒนาระหว่างการดำเนินโครงการทั้งหมด
  3. การออกแบบระบบ (System Design): ในขั้นตอนนี้ จะวางแผนสถาปัตยกรรมและการออกแบบระบบ การออกแบบอาจประกอบด้วยส่วนประกอบต่างๆ เช่น ฐานข้อมูล อินเตอร์เฟซ และอัลกอริทึม ซึ่ง SRS เป็นเอกสารอ้างอิงที่สำคัญมาก เนื่องจากเป็นส่วนช่วยให้สามารถออกแบบสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมกับซอฟต์แวร์ที่จะพัฒนาได้ โดยการออกแบบระบบที่ดีจะเป็นแบบแผนที่ชัดเจนสำหรับการพัฒนา และช่วยให้สามารถตอบสนองความต้องการทั้งหมดอย่างเหมาะสม ในขั้นตอนนี้มีเอกสาร Design Document Specification (DDS) ซึ่งเป็นเอกสารที่ใช้รวบรวมการออกแบบระบบทั้งหมดเกี่ยวข้อง
  4. การพัฒนาซอฟต์แวร์ (Implementation): ขั้นตอนนี้เกี่ยวกับการแปลงการออกแบบเป็นภาษาโปรแกรม โปรแกรมเมอร์จะเขียน ทดสอบ และแก้ไขโค้ดโดยใช้ภาษาโปรแกรมตามการออกแบบและข้อกำหนดที่ถูกกำหนดไว้ ดังนั้นโครงสร้างของโค้ดที่ถูกต้องตามโปรโตคอลที่กำหนดไว้และการปฏิบัติตามมาตรฐานในการเขียนโค้ดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสร้างซอฟต์แวร์เพื่อให้ซอฟต์แวร์ออกมามีคุณภาพและง่ายต่อการบำรุงรักษา
  5. การทดสอบซอฟต์แวร์และการบูรณาการ (Software Testing and Integration): หลังจากขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์แล้ว การทดสอบเป็นขั้นตอนสำคัญที่ใช้ในการประเมินความสามารถ ประสิทธิภาพ และความน่าเชื่อถือของซอฟต์แวร์ ดังนั้นในขั้นตอนนี้ ข้อบกพร่องที่เป็นไปได้ทั้งหมดจะถูกติดตาม แก้ไข และทดสอบซ้ำ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อกำหนดด้านคุณภาพของ SRS
  6. การนำไปใช้งานและบำรุงรักษา (Deployment and Maintenance) เมื่อซอฟต์แวร์ผ่านขั้นตอนการทดสอบ จะมีการนำซอฟต์แวร์ไปใช้งานจริงในสภาพแวดล้อมการใช้งาน และหลังจากที่ผ่านการใช้งานไปซักพักจนกระทั่งได้รับข้อเสนอแนะ ก็จะถึงขั้นตอนการบำรุงรักษา ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแก้ไขข้อบกพร่อง การอัปเดตซอฟต์แวร์ และการพัฒนาเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะจากผู้ใช้และความต้องการที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งจะช่วยให้ซอฟต์แวร์สามารถใช้งานได้อย่างราบรื่นและเป็นที่พึงพอใจกับผู้ใช้

Exploring the Classical Waterfall Model in Software Engineering
Project Management
Aug 3

Exploring the Classical Waterfall Model in Software Engineering

ในวงการวิศวกรรมซอฟต์แวร์นั้น มีแบบจำลองการพัฒนาหลายรูปแบบที่เกิดขึ้น แต่ละรูปแบบนั้นมีความแตกต่างทั้งในด้านข้อได้เปรียบและข้อจำกัด โดยวันนี้จะมาแนะนำแบบจำลองพื้นฐานอันหนึ่ง แบบจำลอง Classical Waterfall
How to choose a PM Framework
Project Management
Jul 14

How to choose a PM Framework

เมื่อพูดถึงการเลือก Project Management Framework อาจเป็นเรื่องที่น่าหนักใจเนื่องจากมีตัวเลือกมากมาย อย่างไรก็ตามนี่คือวิธีที่คุณสามารถเลือก Project Management Framework ที่เหมาะสมสำหรับโครงการของคุณ:
Event Driven Architect
Project Management
Jul 14

Event Driven Architect

การทำงานตาม event ที่เกิดขึ้นเป็นอีกหนึ่งการทำงานที่น่าสนใจ สำหรับการทำงานบน Cloud บทความความนี้จะพาไปทำความรู้ Event Driven Architect ให้มากขึ้น และ Use Case ไหนบ้างที่เหมาะกับการทำงานในรูปแบบนี้
Aa

© 2023, All Rights Reserved, VulturePrime co., ltd.