Cloud
March 16, 2023

รู้จักคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) แบบเข้าใจง่าย

เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับ cloud computing รวมถึงประโยชน์ของ cloud computing ในแต่ละแง่มุมไม่ว่าจะเป็น แง่มุมด้านการบริหาร, แง่มุมด้านการเงิน, แง่มุมด้านวิศกรรม และ แง่มุมด้านผลิตภัทฑ์

รู้จักคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) แบบเข้าใจง่าย [อัพเดท 2024]

มารู้จักคำศัพท์เกี่ยวกับ Cloud computing กันก่อนเริ่ม

Cloud Computing

การให้บริการทางคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและใช้งานทรัพยากรคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์จากที่ไหนก็ได้

AIaaS (AI as a Service)

ตัวอย่างเช่น OpenAI API, Midjourney เป็นการให้บริการ AI ผ่าน API เพื่อให้ Developer สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้

IaaS (Infrastructure as a Service)

บริการพื้นฐานที่มอบโครงสร้างทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพื่อให้ผู้ใช้สามารถสร้างและใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ของตัวเองได้

PaaS (Platform as a Service)

บริการให้พื้นที่ในการพัฒนาและใช้งานซอฟต์แวร์แก่ผู้ใช้โดยไม่ต้องเสียเวลาในการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ภายใน

SaaS (Software as a Service)

บริการให้ซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันผ่านทางอินเตอร์เน็ต ทำให้ผู้ใช้ไม่ต้องลงทุนในการซื้อและดูแลซอฟต์แวร์

Public Cloud

บริการคลาวด์คอมพิวติ้งที่มีการใช้งานร่วมกันโดยหลายองค์กร มีความยืดหยุ่นและประหยัดทั้งในเรื่องของราคาและการบำรุงรักษา

Private Cloud

คลาวด์คอมพิวติ้งที่ถูกออกแบบมาสำหรับองค์กรเฉพาะ เพื่อความปลอดภัยและควบคุมสูงสุด

Hybrid Cloud

การผสมผสานของ Public Cloud และ Private Cloud ทำให้สามารถใช้งานทรัพยากรตามความเหมาะสม

Cloud Computing Service มีอะไรบ้าง

Virtual Machine (VM)

เครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนที่ใช้งานและจัดการระบบคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่จริง สามารถสร้างและปรับขนาดได้ตามความต้องการ ยืดหยุ่นและประหยัดทรัพยากร

Serverless

รูปแบบของการให้บริการคอมพิวเตอร์ที่ไม่ต้องจัดการเซิร์ฟเวอร์ ผู้ให้บริการจะดูแลเรื่องการปรับขนาดระบบและการบำรุงรักษาให้ ช่วยลดภาระของการดูแลระบบ

Database

ฐานข้อมูลบนคลาวด์ที่ให้บริการร่วมกัน มีการจัดการและสำรองข้อมูลอัตโนมัติ สามารถเลือกระบบฐานข้อมูลตามความต้องการ เช่น SQL หรือ NoSQL

Cloud Storage

บริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ ที่มีความปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา ช่วยในการเก็บข้อมูลขนาดใหญ่และการสำรองข้อมูล

Content Delivery Network (CDN)

ระบบกระจายข้อมูลและเนื้อหาต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อให้การเข้าถึงเนื้อหาเป็นไปอย่างรวดเร็วและปลอดภัย นิยมใช้ในเว็บไซต์ที่มีการเข้าชมสูง

Generative AI (Text)

บริการ Text-to-Text ด้วย Large Language Model ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างมากมาย ตัวอย่างผู้ให้บริการเช่น ChatGPT (OpenAI), Bard (Google) และอื่น ๆ

บริการ Text-to-Text จากบริษัทไทย โดยรองรับการใช้งานภาษาไทยในการใช้งานหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่ Chatbot, Chat with PDF, Sentiment Analysis, Named entity recognition, Retrieval Augmented Generation (RAG)

ราคาถูกกว่า ChatGPT 90-95% ทดลองใช้งานได้เลยที่ Float16.cloud

Generative AI (Image & Video)

บริการประเภท Text-to-Image และ Image-to-Video สามารถสร้างรูปภาพได้จากการพิมพ์คำสั่ง (Prompt) ตัวอย่างผู้ให้บริการเช่น Midjourney, Pika, Bing AI Creator และอื่น ๆ

ประโยชน์ในแต่ละแง่มุมของ คลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing)

ด้านการบริหาร
 • มุ่งเน้นกลุ่มยุทธศาสตร์ (Focus on strategic groups) : ใช้คลาวด์คอมพิวติ้งเพื่อปรับใช้การลงทุนด้าน IT ให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล
 • ความคล่องตัว (Flexibility) : ปรับตัวเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงในตลาดและโอกาสทางธุรกิจใหม่
 • การจัดการความเสี่ยง (Risk management) : ได้รับประโยชน์จากมาตรการความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นและการป้องกันข้อมูลที่นำเสนอโดยผู้ให้บริการคลาวด์
 • ความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive advantage) : สามารถแข่งขันกับคู่แข่งโดยนำเสนอเทคโนโลยีนวัตกรรมและการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ด้านการเงิน
 • การคิดราคาตามการใช้งาน (Pay per use, Pay as you go) : ผู้ใช้สามารถจ่ายตามระยะเวลาและการใช้งานทรัพยากร ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย
 • ควบคุมงบประมาณได้ดีขึ้น (Budgeting) : ความสามารถในการปรับเพิ่ม-ลดทรัพยากรในคลาวด์ช่วยให้ควบคุมงบประมาณได้ดีขึ้น
 • ลดต้นทุน (Cost reduce) : การใช้งานคลาวด์คอมพิวติ้งช่วยลดต้นทุนในการซื้อและดูแลฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
 • การปรับปรุงต้นทุน (Cost optimize) : ลดต้นทุนด้านฮาร์ดแวร์, การบำรุงรักษา และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
 • ค่าใช้จ่ายที่คาดการณ์ได้ (Predictable expenses) : เปลี่ยนจากการ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (CapEx) เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (OpEx) ทำให้งบประมาณมีความคาดการณ์และจัดการได้ง่ายขึ้น
 • การจัดสรรทรัพยากร (Cost allocation) : จัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพตามการใช้งานและความต้องการ ทำให้สามารถปรับปรุงการใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสม
ด้านวิศวกรรม
 • ความเร็วในการพัฒนาและนำเสนอสินค้า (Software development and deployment) : การใช้งานคลาวด์ทำให้พัฒนาและนำเสนอสินค้าหรือบริการใหม่ๆ ได้เร็วขึ้น
 • ความเสถียร (Realiable) : คลาวด์คอมพิวติ้งมักมีความเสถียรในการให้บริการ เนื่องจากมีศูนย์ข้อมูลหลายแห่งที่สามารถประสานกันเข้ามาช่วยให้ระบบดำเนินการได้ต่อเนื่อง
 • ความยืดหยุ่น (Flexible) : ความสามารถในการปรับขนาดทรัพยากรตามความต้องการ ทำให้ระบบสามารถรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
 • การปรับขนาด (Adjustable) : ปรับขนาดโครงสร้างพื้นฐานขึ้นหรือลงตามความต้องการของโครงการ
 • วงจรการพัฒนาที่เร็วขึ้น (Accelerated development cycle) : เร่งความเร็วในการพัฒนา, ทดสอบ และปรับปรุงแอปพลิเคชันโดยใช้เครื่องมือและทรัพยากรบนคลาวด์
 • นวัตกรรม (Innovation) : ทำงานกับเทคโนโลยีล่าสุดและที่ปฏิบัติดีที่สุดในอุตสาหกรรม เพิ่มทักษะและขับเคลื่อนนวัตกรรม
 • ความร่วมมือ (Collaboration) : ความร่วมมือที่ดีขึ้นกับทีมงานข้ามฟังก์ชันโดยใช้แพลตฟอร์มและเครื่องมือบนคลาวด์
ด้านผลิตภัทฑ์
 • วงจรการพัฒนาสินค้าที่รวดเร็ว (Accelerated product life cycle) : ใช้คลาวด์คอมพิวติ้งเพื่อลดเวลาในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และปรับปรุงคุณภาพสินค้า
 • การทดสอบและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (CI/CD) : ใช้แพลตฟอร์มคลาวด์เพื่อทดสอบ ปรับปรุงและปรับปรุงสินค้าอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 • คาดการณ์การส่งมอบ (Predicting delivery) : ใช้ข้อมูลและเครื่องมือบนคลาวด์เพื่อส่งมอบสินค้าที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าและตามกำหนดเวลา
 • การปรับปรุงประสิทธิภาพ (Product improvement) : ใช้คลาวด์คอมพิวติ้งเพื่อปรับปรประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรและการจัดสรรงบประมาณสำหรับผลิตภัณฑ์

สิ่งที่เพิ่มสำหรับปี 2024

 • หัวข้อ AI as a Service

Aa

© 2023, All Rights Reserved, VulturePrime co., ltd.