Cloud
July 18, 2023

Serverless Computing

Serverless คืออะไร

Serverless เป็น compute รูปแบบหนึ่งที่เราไม่ต้องจัดเตรียม infrastructure สำหรับการทำงาน เราสามารถนำ Function หรือ Data ขึ้นไปประมวลผลได้เลย โดย cloud provider จะเป็นคนจัดเตรียม resource ต่างๆสำหรับการทำงานไว้ ทำให้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

Serverless ทำงานอย่างไร

เพราะเป็น serverless มันจึงไม่มี server ทีนี้ในตอนที่เราต้องการใช้งานจึงจำเป็นต้องมี event trigger เข้าไปกระตุ้นเพื่อปลุกให้การทำงานเริ่มขึ้น ในช่วงที่รอ instance พร้อมทำงานเราจะเรียกว่า Cold Start จากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการประมวลผล หากมี Trigger เข้ามาต่อเนื่อง instance นั้นก็จะพร้อมทำงานเสมอ จนกว่าจะไม่มี Trigger เข้ามาเพิ่มก็จะเข้าสู่สภาวะ Sleep อีกครั้ง

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

Serverless จะมีการคิดค่าใช้จ่ายตามการใช้งานจริง คิดจากจำนวนครั้งของการใช้งาน และเวลาที่ใช้ในการประมวลผล ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างมากในกรณีที่ผู้ใช้งานไม่เยอะ แต่ก็ต้องแลกมาด้วยการบริหาร logic ของ function ให้ดี รวมไปถึงอาจจะไม่คุ้มค่าหากมีผู้ใช้งานเป็นจำนวนเยอะมากๆ

ตัวอย่างของ Serverless Service

  • AWS Lambda
  • Azure Functions
  • Google Cloud Functions
ประกาศ Workshop Basic Data Engineer ครั้งที่ 1
Cloud
Sep 8

ประกาศ Workshop Basic Data Engineer ครั้งที่ 1

หัวข้อ Let's create data pipeline forBrazilian E-Commerce Public Dataset by Olist Datasetwith AWS Glue
API Gateway
Cloud
Jul 23

API Gateway

API Gateway คืออะไร API Gateway เปรียบได้เหมือนประตูบ้านที่เอาไว้เปิดรับ request ต่างๆจากหน้าบ้าน (frontend) ก่อนจะทำการส่งต่อมายังหลังบ้าน (Backend) เพื่อเรียกใช้งาน service ต่างๆ
Concept สำคัญของ FinOps
Cloud
Jul 3

Concept สำคัญของ FinOps

เนื่องจากการทำงานในกระบวนการ FinOps เป็นการทำงานแบบวนซ้ำไปเรื่อย ๆ จึงต้องมีการกำหนดรูปแบบการจัดลำดับความสำคัญ โดยจัดลำดับตาม “สิ่งที่ทำให้ธุรกิจมีมูลค่าเพิ่มขึ้นสูงสุด” หรือ “ลดต้นทุนได้มากที่สุด” นั่นเองโดยการที่จะระบุว่าต้องทำอะไรก่อนหลัง ให้พิจารณาโดยใช้หลักการ Pareto (Pareto Principle) หรือ กฎ 80/20 โดยเน้นไปที่เรื่องต้นทุน ค่าใช้จ่าย หรือปัญหาที่ทำให้เกิดข้อมูลที่แปลกออกไป ซึ่งจะให้ดี ให้เราเลือกพิจารณาต้นทุนรายการที่สูงที่สุด เพราะส่วนใหญ่แล้วจะช่วยปรับปรุงต้นทุนโดยรวมได้มากที่สุด
Aa

© 2023, All Rights Reserved, VulturePrime co., ltd.