Project Management
July 11, 2023

Benefits of Using PM Framework

Project Management Framework ช่วยกำหนดวิธีการจัดการ ดำเนินการ และการส่งมอบโครงการให้มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ ซึ่งถ้าพูดถึงประโยชน์ของ PM Framework จะสามารถแบ่งออกเป็นประโยชน์ได้ 5 ประการหลัก ๆ ดังนี้

  1. ความสม่ำเสมอ (Consistency) – ประโยชน์ที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งของ PM Framework คือการให้ความสม่ำเสมอในการวางแผนและการดำเนินการโครงการ เนื่องจาก Project Management Framework ให้ความสำคัญกับการวางแผนโครงการอย่างละเอียด แนวทางโดยรวมจึงมีความสม่ำเสมอ ไม่เปลี่ยนแปลงและชัดเจน ซึ่งความสม่ำเสมอนั้นช่วยนำความแม่นยำและความชัดเจนมาสู่โครงการได้
  2. ความชัดเจน (Clarity) – ในระยะเริ่มต้น PM Framework จะกำหนดและอธิบายขอบเขตของโครงการให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องในโครงการทราบ ทำให้ไม่มีไม่เกิดความสับสนและความกำกวม ซึ่งทำให้โครงการสามารถดำเนินการต่อไปตามแผนได้ เนื่องจากสมาชิกในทีมรู้ว่าต้องทำอะไรในแต่ละขั้นตอน และผลงานที่ได้ก็จะมีประสิทธิภาพขึ้นมาก
  3. การทำงานเป็นทีม (Collaboration) – PM Framework พร้อมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดเข้าร่วมในโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งโครงการถึงขั้นตอนสุดท้าย โดยธรรมชาติแล้ว การสนับสนุนการทำงานร่วมกันของทีม PM และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งการที่ให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องในโครงการเลือกใช้แนวทางที่ต้องทำงานร่วมกัน ไม่เพียงช่วยให้โครงการเสร็จสิ้นตามเวลาที่ต้องการเท่านั้น แต่ยังช่วยปรับปรุงคุณภาพของผลงานอย่างมีนัยสำคัญอีกด้วย
  4. ความต่อเนื่อง (Continuity) – เนื่องจากทุกอย่างได้รับการกำหนดและวางแผนล่วงหน้าเป็นอย่างดี Project Management Framework จึงเกี่ยวกับความต่อเนื่องและประสิทธิภาพ ด้วยการผสานรวมการวางแผน โครงการสามารถดำเนินไปอย่างราบรื่นตั้งแต่ระยะเริ่มต้นไปจนถึงจุดสิ้นสุด นอกจากนี้ PM Framework ยังช่วยให้การเปลี่ยนแปลงระหว่างผู้เข้าร่วมใหม่และผู้มีประสบการณ์เป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งนอกจากจะช่วยปรับปรุงช่วงการเรียนรู้ของสมาชิกใหม่ในทีม PM ก็ยังช่วยเสริมสร้างความรู้ของสมาชิกที่มีประสบการณ์ ดังนั้นเมื่อโครงการเสร็จสิ้นและโครงการใหม่กำลังจะเริ่มขึ้น สมาชิกในทีมสามารถเข้าร่วมกับโครงการใหม่ได้อย่างราบรื่น เนื่องจากกรอบหลักยังคงเหมือนเดิม
  5. การสื่อสาร (Communication) – ผู้จัดการโครงการ ทีม PM และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดในโครงการ แต่ละขั้นตอนของ PM Framework จะเกี่ยวข้องกับการทำงานอย่างใกล้ชิดซึ่งกันและกันเพื่อกำหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ของโครงการและรวมถึงกระบวนการทั้งหมดที่รวมอยู่ในที่เดียวกัน ยิ่งสื่อสารระหว่างทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดีเท่าไหร่ ก็จะยิ่งทำให้ขั้นตอนการทำงานของโครงการราบรื่นมากขึ้นเท่านั้น

Exploring the Classical Waterfall Model in Software Engineering
Project Management
Aug 3

Exploring the Classical Waterfall Model in Software Engineering

ในวงการวิศวกรรมซอฟต์แวร์นั้น มีแบบจำลองการพัฒนาหลายรูปแบบที่เกิดขึ้น แต่ละรูปแบบนั้นมีความแตกต่างทั้งในด้านข้อได้เปรียบและข้อจำกัด โดยวันนี้จะมาแนะนำแบบจำลองพื้นฐานอันหนึ่ง แบบจำลอง Classical Waterfall
Understanding the Software Development Life Cycle (SDLC)
Project Management
Jul 25

Understanding the Software Development Life Cycle (SDLC)

วงจรชีวิตในการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development Life Cycle - SDLC) เป็นกระบวนการที่มีโครงสร้างและเป้าหมายเพื่อให้การพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและซอฟต์แวร์ที่ออกมามีคุณภาพดี โดยโพสนี้จะพาสำรวจขั้นตอนต่าง ๆ ของ SDLC และใจความสำคัญของแต่ละขั้นตอนว่าเป็นมาอย่างไร
How to choose a PM Framework
Project Management
Jul 14

How to choose a PM Framework

เมื่อพูดถึงการเลือก Project Management Framework อาจเป็นเรื่องที่น่าหนักใจเนื่องจากมีตัวเลือกมากมาย อย่างไรก็ตามนี่คือวิธีที่คุณสามารถเลือก Project Management Framework ที่เหมาะสมสำหรับโครงการของคุณ:
Aa

© 2023, All Rights Reserved, VulturePrime co., ltd.