Project Management
June 15, 2023

PDCA Cycle

ในการแก้ไขปัญหา มีโมเดลที่ช่วยการแก้ปัญหาหลายรูปแบบที่ใช้ในอุตสาหกรรมและสาขาต่างๆ โดยรูปแบบหนึ่งที่ใช้กันโดยทั่วไปคือวงจร PDCA หรือวงจรบริหารงานคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ Plan, Do, Check และ Act

Plan (วางแผน) :

ในขั้นตอนนี้ คุณจะต้องกำหนดปัญหา กำหนดเป้าหมาย และจัดทำแผนเพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่งในขั้นตอนนี้จะเกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์สถานการณ์ การระบุสาเหตุที่แท้จริง และการพัฒนาแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้

Do (ปฏิบัติ) :

เมื่อคุณมีแผนแล้ว ขั้นตอนถัดไปคือการที่คุณจะนำไปดำเนินการตามแนวทางแก้ไขที่ถูกนำเสนอ โดยในขั้นตอนนี้เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามแผนที่กำหนด การเปลี่ยนแปลงกระบวนการหรือระบบ และการบันทึกข้อสังเกตหรือข้อมูลที่เก็บรวบรวมระหว่างการดำเนินการ

Check (ตรวจสอบ) :

ในขั้นตอนนี้ คุณจะประเมินผลลัพธ์ของแนวทางการแก้ปัญหาที่ได้ดำเนินการไป โดยให้เปรียบเทียบผลลัพธ์จริงกับผลลัพธ์ที่คาดหวังและประเมินประสิทธิภาพของแนวทางการแก้ปัญหา ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการวัดและวิเคราะห์ข้อมูล การดำเนินการทดสอบ และการสอบถามความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Act (ปรับปรุง) :

จากการประเมินในขั้นตอนการตรวจสอบ จะเป็นขั้นตอนที่คุณจะต้องตัดสินใจว่าจะทำให้แนวทางการแก้ปัญหาที่ดำเนินการไปเป็นมาตรฐาน จะแก้ไข หรือจะละทิ้ง ซึ่งหากการแก้ปัญหาสำเร็จด้วยแนวทางดังกล่าว ก็ทำให้แนวทางนั้นเป็นวิธีปฏิบัติหรือกระบวนการมาตรฐานต่อไป แต่หากมีข้อบกพร่องหรือเบี่ยงเบนจากผลลัพธ์ที่คาดไว้ ก็อาจจะกลับไปที่ขั้นตอนของแผนและทำการปรับเปลี่ยนเพื่อพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยขั้นตอนนี้ยังเกี่ยวข้องกับการบันทึกบทเรียนที่ได้รับจากกระบวนการแก้ปัญหาเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคตด้วย

โมเดลการแก้ปัญหา PDCA นี้เน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการแก้ปัญหาซ้ำๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดแนวทางที่เป็นระบบเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา ซึ่งมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดกระบวนการ

Exploring the Classical Waterfall Model in Software Engineering
Project Management
Aug 3

Exploring the Classical Waterfall Model in Software Engineering

ในวงการวิศวกรรมซอฟต์แวร์นั้น มีแบบจำลองการพัฒนาหลายรูปแบบที่เกิดขึ้น แต่ละรูปแบบนั้นมีความแตกต่างทั้งในด้านข้อได้เปรียบและข้อจำกัด โดยวันนี้จะมาแนะนำแบบจำลองพื้นฐานอันหนึ่ง แบบจำลอง Classical Waterfall
Understanding the Software Development Life Cycle (SDLC)
Project Management
Jul 25

Understanding the Software Development Life Cycle (SDLC)

วงจรชีวิตในการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development Life Cycle - SDLC) เป็นกระบวนการที่มีโครงสร้างและเป้าหมายเพื่อให้การพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและซอฟต์แวร์ที่ออกมามีคุณภาพดี โดยโพสนี้จะพาสำรวจขั้นตอนต่าง ๆ ของ SDLC และใจความสำคัญของแต่ละขั้นตอนว่าเป็นมาอย่างไร
How to choose a PM Framework
Project Management
Jul 14

How to choose a PM Framework

เมื่อพูดถึงการเลือก Project Management Framework อาจเป็นเรื่องที่น่าหนักใจเนื่องจากมีตัวเลือกมากมาย อย่างไรก็ตามนี่คือวิธีที่คุณสามารถเลือก Project Management Framework ที่เหมาะสมสำหรับโครงการของคุณ:
Aa

© 2023, All Rights Reserved, VulturePrime co., ltd.