Project Management
June 19, 2023

What is Scrum?

Scrum เป็น หนึ่งใน Framework ของกระบวนการทำงานในรูปแบบ Agile ซึ่งเหมาะสำหรับการจัดการและพัฒนาโครงการที่ซับซ้อน โดยเน้นความยืดหยุ่น การทำงานร่วมกัน และความคืบหน้าแบบเร็ว ๆ โดยองค์ประกอบหลักและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับ Scrum มีดังนี้

Product Backlog:

กระบวนการ Scrum เริ่มต้นด้วยการสร้างและจัดการ Product Backlog ซึ่งเป็นรายการรายละเอียดของสิ่งที่ต้องถูกปรับปรุงหรือพัฒนาเพิ่มเติมที่ถูกจัดลำดับความสำคัญตามความจำเป็นต้องนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์ ซึ่ง Product Backlog จะได้รับการจัดการโดย Product Owner

Sprint Planning:

ในช่วงเริ่มต้นของแต่ละ Sprint ทีม Scrum รวมถึง Product Owner, Scrum Master และทีมพัฒนาจะจัดการประชุมวางแผน Sprint โดยจะหารือเกี่ยวกับรายการที่มีความสำคัญสูงสุดจาก Product Backlog และเลือกชุดของงานที่ต้องทำระหว่าง Sprint

Sprint:

คือกรอบเวลาการทำงาน โดยทั่วไปคือ 1-4 สัปดาห์ ซึ่งทีมพัฒนาจะทำงานร่วมกันโดยที่มีเป้าหมายที่จะส่งมอบงานที่ถูกมอบหมายเมื่อสิ้นสุด Sprint

Daily Scrum:

ในแต่ละวันใน Sprint ทีมพัฒนาจะจัด Daily Scrum หรือเรียกอีกอย่างว่า Daily Stand-up ซึ่งการประชุมนี้เป็นการประชุมสั้นๆ (ไม่เกิน 15 นาที) โดยสมาชิกในทีมจะพูดคุยเกี่ยวกับความคืบหน้า อุปสรรคใดๆ ที่พวกเขาเผชิญและต้องการความช่วยเหลือ และวางแผนการทำงานวันนี้ โดยที่มี Scrum Master เป็นผู้ควบคุมการประชุม

Sprint Backlog:

Sprint Backlog เป็นส่วนหนึ่งของ Product Backlog ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานใน Sprint ปัจจุบัน เพื่อช่วยติดตามความคืบหน้าและทำให้การทำงานมีความโปร่งใสมากขึ้น

Sprint Review:

ในตอนท้ายของแต่ละ Sprint จะมีการประชุม Sprint Review เพื่ออัพเดตงานที่เสร็จสมบูรณ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบและรับคำแนะนำ Product Owner จะเป็นผู้กำหนดว่าบรรลุเป้าหมายของ Sprint หรือไม่ ซึ่งการปรับเปลี่ยนใด ๆ ใน Product Backlog จะขึ้นอยู่กับข้อเสนอแนะที่ได้รับ

Sprint Retrospective:

หลังจาก Sprint Review ทีม Scrum จะจัดการประชุม Sprint Retrospective ซึ่งจุดประสงค์คือเพื่อย้อนดูการทำงานของ Sprint นี้ และระบุสิ่งที่ทำได้ดีและจุดที่ควรปรับปรุง รวมถึงพูดคุยเกี่ยวกับการปรับตัวที่เป็นไปได้สำหรับ Sprint ครั้งต่อไปเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

Repeat:

หลังจาก Sprint Retrospective กระบวนการ Scrum จะถูกทำซ้ำ โดยทีมจะกลับไปที่ขั้นตอน Sprint Planning เพื่อเลือกรายการใหม่จาก Product Backlog สำหรับ Sprint ถัดไป วิธีการทำซ้ำนี้ดำเนินไปตลอดทั้งโครงการ ซึ่งช่วยให้สามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องและมีความยืดหยุ่นในการปรับให้เข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนแปลง

ที่มา : What is Scrum

Exploring the Classical Waterfall Model in Software Engineering
Project Management
Aug 3

Exploring the Classical Waterfall Model in Software Engineering

ในวงการวิศวกรรมซอฟต์แวร์นั้น มีแบบจำลองการพัฒนาหลายรูปแบบที่เกิดขึ้น แต่ละรูปแบบนั้นมีความแตกต่างทั้งในด้านข้อได้เปรียบและข้อจำกัด โดยวันนี้จะมาแนะนำแบบจำลองพื้นฐานอันหนึ่ง แบบจำลอง Classical Waterfall
Understanding the Software Development Life Cycle (SDLC)
Project Management
Jul 25

Understanding the Software Development Life Cycle (SDLC)

วงจรชีวิตในการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development Life Cycle - SDLC) เป็นกระบวนการที่มีโครงสร้างและเป้าหมายเพื่อให้การพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและซอฟต์แวร์ที่ออกมามีคุณภาพดี โดยโพสนี้จะพาสำรวจขั้นตอนต่าง ๆ ของ SDLC และใจความสำคัญของแต่ละขั้นตอนว่าเป็นมาอย่างไร
How to choose a PM Framework
Project Management
Jul 14

How to choose a PM Framework

เมื่อพูดถึงการเลือก Project Management Framework อาจเป็นเรื่องที่น่าหนักใจเนื่องจากมีตัวเลือกมากมาย อย่างไรก็ตามนี่คือวิธีที่คุณสามารถเลือก Project Management Framework ที่เหมาะสมสำหรับโครงการของคุณ:
Aa

© 2023, All Rights Reserved, VulturePrime co., ltd.