FinOps
August 8, 2023

FinOps Assessment Guide : Lenses Used in Assessment

เลนส์จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกุญแจสำคัญ 5 ประการในการดำเนินการแต่ละกระบวนการ FinOps ให้สำเร็จ โดยแต่ละเลนส์จะช่วยระบุจุดแข็งหรือจุดที่ยังต้องพัฒนาตามการดำเนินการในกระบวนการ และขั้นตอนใดที่ต้องโฟกัสเป็นลำดับถัดไป การทำความเข้าใจแต่ละเลนส์เป็นกุญแจสำคัญในการวิเคราะห์ได้อย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นเรื่องยากเมื่อกลับมาดูการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไปในการประเมินภายหลัง

เลนส์แต่ละตัวมี 5 ระดับ พร้อมตัวอย่างสิ่งที่คาดหวังในแต่ละระดับ ให้เปรียบเทียบคำอธิบายเหล่านี้กับการทำงานของคุณ ณ ปัจจุบัน และทำความเข้าใจความต้องการขององค์กรของคุณและทิศทางที่จะเป็นไปเมื่อการทำงานซับซ้อนยิ่งขึ้น ซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องขยับให้ดำเนินการในระดับที่สูงขึ้น แต่ให้ประเมินว่าองค์กรของคุณเหมาะสมกับการทำงานขั้นใด ก็จะทำให้คุณมีความชัดเจนในการพัฒนาแนวทางปฏิบัติต่อไปมากขึ้น

Lens 1: Knowledge

เลนส์ KNOWLEDGE พิจารณาถึงขอบเขตกว้างของความเข้าใจและความตระหนักในกระบวนการนี้ทั่วทั้งกลุ่มเป้าหมาย เมื่อวิเคราะห์ผ่านเลนส์นี้ ให้พิจารณาว่ากระบวนการนี้สื่อสารได้ชัดเจนเพียงใด? แนวคิดนี้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเพียงใด เงื่อนไขกลไก และกระบวนการทำงานต่างๆ

Maturity

Heading

Description

0

No Knowledge

ในระดับนี้ กลุ่มเป้าหมายไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจของกระบวนการตามกรอบที่กำหนดครบทุกคน ไม่มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการนี้ และไม่มีใครมีส่วนร่วมในการพัฒนาความรู้เพิ่มเติมใดๆ

1

Partial Knowledge

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการที่ได้รับการประเมินนั้นมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักเริ่มรับรู้บางส่วน แต่กระบวนการดังกล่าวยังไม่ใช่ความรู้ทั่วไปในกลุ่มเป้าหมายโดยรวม

2

Developing Knowledge

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการเป็นที่เข้าใจโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักจำนวนจำกัด แต่ข้อมูลที่รับรู้ไม่สามารถนำไปขยายผลต่อได้

3

Full Knowledge

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการที่ได้รับการประเมินนั้นเป็นที่รู้จักทั่วทั้งกลุ่มเป้าหมาย มีการเริ่มต้นปรับใช้งานและมีการสนับสนุนผ่านการฝึกอบรมหรือวิธีการสื่อสารอื่นๆ ที่เหมาะสม

4

Knowledge Leader

กลุ่มเป้าหมายช่วยผลักดันให้เกิดการรับรู้ถึงกระบวนการนี้นอกเหนือจากตัวเองไปยังกลุ่มอื่น ๆ และอุตสาหกรรมที่กว้างขึ้น มีการใช้ประโยชน์จากการรับรู้เชิงลึกของแต่ละคนในกลุ่ม ทำงานเพื่อพัฒนาการรับรู้และสร้างข้อมูลเชิงลึกใหม่เกี่ยวกับกระบวนการ

Lens 2: Process

PROCESS เกี่ยวข้องกับทั้งชุดของการดำเนินการที่ดำเนินงานในกระบวนการที่ได้รับการประเมิน และเครื่องมือที่กำหนดและบันทึกการดำเนินการเหล่านั้น โดยให้พิจารณาประสิทธิภาพ ความถูกต้อง และความซับซ้อนของกระบวนการดังกล่าว

Maturity

Heading

Description

0

No Process

ไม่มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกันตามที่อธิบายไว้ซึ่งควบคุมการทำงานใด ๆ ของกระบวนการที่ได้รับการประเมินภายในกลุ่มเป้าหมาย

1

Implementing Process

วิธีการดำเนินงานเพื่อสร้างมาตรฐานกระบวนการที่ได้รับการประเมินนี้กำลังถูกสร้างขึ้น กำหนดขึ้น และอาจถูกทดสอบ วิธีการดำเนินงานยังไม่ได้จัดทำเป็น BAU สำหรับกลุ่มเป้าหมาย

2

Developing POC Process

ขณะนี้มีวิธีการดำเนินงานทำงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับการตกลงและปฏิบัติตามอย่างน้อยบางทีม

3

Scaled Process

ขณะนี้มีวิธีการดำเนินงานที่ใช้งานแล้ว มีการจัดทำเป็นเอกสาร และมีการนำคำติชมกลับมาปรับปรุงเป็นระยะๆ

4

Mature (Agile) Process

วิธีการดำเนินงานถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจน โปร่งใส และมีการบูรณาการอย่างสมบูรณ์ได้รับการปรับใช้อย่างทั่วกันและมีความสม่ำเสมอ (ไม่ได้แปลว่ามีวิธีดำเนินงานสำหรับแต่ละงาน แต่ทุกการดำเนินงานที่ใช้งานนั้นทั้งหมดอยู่ในสถานะนี้) วิธีการดำเนินงานต่างๆ จะถูกทำซ้ำพร้อมกับข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักและมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

Lens 3: Metrics

เลนส์ METRICS ให้พิจารณาว่า กระบวนการนี้สามารถวัดได้หรือไม่? มีวิธีการวัดและพิสูจน์ความก้าวหน้าเมื่อเวลาผ่านไปหรือไม่? การวัดเหล่านี้ได้มาอย่างไร และมีความเกี่ยวข้องเพียงใด

สิ่งสำคัญคือเลนส์นี้ไม่ได้วัดว่าคะแนนเมตริกใดสูงเพียงใด แต่ให้พิจารณาว่ากำหนดและใช้การวัดอย่างไร

Maturity

Heading

Description

0

No Metrics

ไม่มีการวัด ณ จุดนี้ ไม่มีข้อมูลเชิงลึกโดยตรงเกี่ยวกับความคืบหน้าหรือสถานะปัจจุบันของกระบวนการนี้

1

Identified Metrics

มีตัวชี้วัดหลัก ซึ่งมีประโยชน์สำหรับกระบวนการในการช่วยตัดสินใจ trade-off บางอย่าง

2

Baselined Metrics

ตัวชี้วัดเริ่มต้นที่สร้างขึ้นมีไว้เพื่อการวัดแบบสัญญาณไฟจราจรเบื้องต้น (เช่น: แดง/เหลือง/เขียว) ของกระบวนการนี้

3

Established & collecting Metric Targets data

มีการกำหนดตัวชี้วัดซึ่งครอบคลุมกระบวนการนี้อย่างน้อยบางส่วนภายในกลุ่มเป้าหมายและมีการกำหนดช่วงเวลาสำหรับการรวบรวม

4

Mature, Global KPIs

มี S.M.A.R.T KPI ปรับใช้ทั่วกัน โดยทำงานอัตโนมัติและมีการปรับปรุง/ทำซ้ำตามปกติ มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับเป้าหมายทางธุรกิจและประสิทธิภาพของธุรกิจ

Lens 4: Adoption

Consider the knowledge, processes and metrics you are using to govern this capability being used by your target group. How widely has this capability been adopted and accepted by the target group as part of its integral and critical functions? Consider the prevalence and presence of this capability across the entire target group being assessed.

เลนส์ ADOPTION ให้พิจารณาว่ากลุ่มเป้าหมายมีการใช้ความรู้ วิธีการดำเนินงาน และตัวชี้วัดของกระบวนการนี้อย่างไร กระบวนการนี้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากกลุ่มเป้าหมายว่าเป็นส่วนสำคัญในการทำงานอย่างไร? พิจารณาความแพร่หลายและการมีอยู่ของกระบวนการนี้ในกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดที่ได้รับการประเมิน

Maturity

Heading

Description

0

No Adoption

กลุ่มเป้าหมายไม่ได้ใช้งานกระบวนการนี้

1

Siloed Adoption

องค์ประกอบของกระบวนการถูกนำมาใช้ในกลุ่มเล็ก ๆ ขาดมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดี

2

Initial Standardized Adoption

องค์ประกอบเริ่มต้นของกระบวนการกำลังได้รับการกำหนดมาตรฐานและตรวจสอบโดยบุคคลเพียงไม่กี่คนภายในกลุ่มเป้าหมาย

3

Key Adoption

มีการสร้างองค์ประกอบที่เป็นมาตรฐานของกระบวนการอย่างสมบูรณ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ที่มีพฤติกรรมแบบ BAU (Business As Usual)

4

Full Adoption

กระบวนการนี้มีอยู่ในองค์ประกอบทั้งหมดของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งทุกคนมีส่วนร่วมและมีการดำเนินการต่อไป

Lens 5: Automation

Why spend valuable time executing a repeatable task with predictable decision points and iterations? Automation drives consistency, speed and scalability across your target group.

เลนส์ AUTOMATION เกี่ยวกับระบบอัตโนมัติช่วยขับเคลื่อนความสม่ำเสมอ ความเร็ว และความสามารถในการขยายการดำเนินการให้ทั่วทั้งกลุ่มเป้าหมาย โดยให้พิจารณาว่า มีการใช้ระบบอัตโนมัติในการดำเนินงานจุดที่ทำซ้ำบ้างหรือไม่ อย่างไร

Maturity

Heading

Description

0

No Automation

การดำเนินการที่จำเป็นเกือบทั้งหมดภายในกระบวนการจะถูกดำเนินการด้วยกลุ่มเป้าหมายเอง

1

Identified Automation Opportunities

เริ่มระบุและกำหนดความต้องการด้านระบบอัตโนมัติของคุณ โดยมีเป้าหมายที่จะลดเวลาและแรงงาน

2

Experimental Automation

การดำเนินการหลักบางอย่างกำลังเริ่มได้รับการปรับการทำงานให้เหมาะสมกับระบบอัตโนมัติ

3

Primary Automation

การดำเนินการหลักหรือการดำเนินการที่มีความต้องการเปลี่ยนเป็นระบบอัตโนมัติมากที่สุดได้ถูกเปลี่ยนไปดำเนินงานบนระบบอัตโนมัติแล้ว

4

Full Automation

งานวัสดุและงานที่ทำซ้ำได้ทั้งหมดภายในกระบวนการนี้เป็นระบบอัตโนมัติ งานใหม่ใดๆ จะได้รับการตรวจสอบว่าสามารถดำเนินงานเป็นระบบอัตโนมัติได้หรือไม่ หรือจะพัฒนาเป็นระบบอัตโนมัติเมื่อกระบวนการถูกพัฒนาขึ้น

FinOps Domain : Performance Tracking & Benchmarking
FinOps
Sep 15

FinOps Domain : Performance Tracking & Benchmarking

โดเมนนี้จะเกี่ยวข้องกับการกำหนดและจัดกลุ่มข้อมูลการใช้งานและค่าใช้จ่ายเข้ากับงบประมาณ โดยใช้ประวัติการใช้งานเพื่อคาดการณ์ สร้างและวัดผล KPI และตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพอื่น ๆ ซึ่งจะต้องดูประวัติค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน กำหนดงบประมาณ แล้วคาดการณ์ค่าใช้จ่ายว่าตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือไม่
FinOps Domain : Cloud Rate Optimization
FinOps
Sep 7

FinOps Domain : Cloud Rate Optimization

โดเมนนี้เกี่ยวกับศึกษาประวัติการใช้งานเพื่อลดการจ่ายค่าบริการคลาวด์ เช่น การซื้อแบบติดสัญญาเพื่อให้ได้ส่วนลด โดยจะปรับปรุงวิธีที่เราซื้อบริการคลาวด์ให้รูปแบบการโมเดลการขาย ตัวเลือกการซื้อ และการใช้งานที่สม่ำเสมอนั้นสอดคล้องกับเป้าหมายของเรา
FinOps On Boarding Workload
FinOps
Sep 3

FinOps On Boarding Workload

Onboarding Workloads เป็นส่วนหนึ่งของโดเมน Cloud Usage Optimization โดยเกี่ยวกับการสร้างกระบวนการการขึ้นระบบคลาวด์เพื่อพัฒนาโครงการ ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่สร้างใหม่หรือโครงการที่ต้องการปรับปรุง โดยการประเมินศักยภาพทางการเงินและความเป็นไปได้ทางเทคนิค
Aa

© 2023, All Rights Reserved, VulturePrime co., ltd.