FinOps
September 2, 2023

FinOps On Boarding Workload

Onboarding Workloads เป็นส่วนหนึ่งของโดเมน Cloud Usage Optimization โดยเกี่ยวกับการสร้างกระบวนการการขึ้นระบบคลาวด์เพื่อพัฒนาโครงการ ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่สร้างใหม่หรือโครงการที่ต้องการปรับปรุง โดยการประเมินศักยภาพทางการเงินและความเป็นไปได้ทางเทคนิค

ถ้าบริษัทอยู่ใน Maturity ระดับนี้ เราต้องทำอะไรกับกระบวนการนี้บ้าง?

Crawl

 • การจัดทำงบประมาณตามความต้องการแบบ Ad-hoc เพื่อเริ่มย้ายปริมาณงานไปยังระบบคลาวด์

Walk

 • มีการบังคับให้จัดทำงบประมาณ แต่แต่ละ Business Unit หรือ ทีม Product ไม่ได้ใช้มาตรฐานการจัดทำเดียวกัน

Run

 • มีการกำหนดกระบวนการและแนวทาง รวมถึงศักยภาพทางการเงินและการเป็นไปได้ทางเทคนิคสำหรับการเตรียมการขึ้นโครงการ/แอปพลิเคชันใหม่ หรือการย้ายปริมาณงานที่มีอยู่ไปยังระบบคลาวด์

ตำแหน่งของฉันต้องทำอะไร?

ทีม FinOps/การเงิน

 • ประเมินศักยภาพทางการเงินของปริมาณงานที่ย้ายไปยังระบบคลาวด์
 • บันทึกและติดตามความสามารถของคลาวด์

ทีม Business/Product

 • ใช้ความสามารถของระบบคลาวด์เพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์
 • พัฒนากรณีการใช้งานใหม่เพื่อต่อยอดนวัตกรรมบนคลาวด์

ทีม Engineer/Operation

 • ประเมินความเหมาะสมของระบบคลาวด์กับปริมาณงานที่ย้ายไปยังระบบคลาวด์
 • ทบทวนความพร้อมในการปฏิบัติงานเพื่อรองรับปริมาณงานบนคลาวด์

ผู้บริหาร

 • ตัดสินใจในการจัดลำดับความสำคัญของปริมาณงานในการย้ายไปยังระบบคลาวด์
 • ระบุทิศทางเชิงกลยุทธ์ในการลงทุนเงินออมที่ได้รับจากปริมาณงานที่ย้ายไปยังระบบคลาวด์ และนำกลับไปสนับสนุนธุรกิจ

แล้วจะวัดอย่างไรว่ากระบวนการนี้ประสบความสำเร็จหรือไม่?

KPI ของกระบวนการนี้ ยกตัวอย่างเช่น

 • การวัดประสิทธิภาพของต้นทุนจากการลดต้นทุนของ Infrastructure การ Migration และการสนับสนุน
 • การปรับปรุงความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานในด้านคุณภาพการบริการและความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
 • ลดเวลาในการเข้าสู่ตลาดโดยทำให้ Flow ของการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการดีขึ้น
 • ปรับใช้ Rapid Experimentation เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงระบบคลาวด์
 • ปลูกฝังความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

ซึ่งการจะวัด KPI ตามตัวอย่าง จำเป็นต้องใช้ข้อมูลซึ่งสามารถแบ่งตามหมวดหมู่ได้ดังนี้

หมวดหมู่

ข้อมูล

ต้นทุน

 • ต้นทุน Infrastructure

 • ค่าสนับสนุนต่าง ๆ

 • ต้นทุนการ Migration / การพัฒนา

ความยืดหยุ่น

 • คุณภาพการบริการ

 • การรักษาความปลอดภัย

 • เสถียรภาพในการทำงาน

ความเร็ว

 • ประสิทธิภาพการทำงานของนักพัฒนา

 • ความถี่ในการออกเวอร์ชั่นใหม่

 • ความคล่องตัวทางธุรกิจ

นวัตกรรม

 • ผลตอบรับของนวัตกรรม

 • ประสบการณ์ของพนักงาน

 • ความพึงพอใจของลูกค้า

ความยั่งยืน

 • Carbon Footprint

 • ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

 • เศรษฐกิจหมุนเวียน


อ้างอิงข้อมูลจาก : https://www.finops.org/framework/capabilities/onboarding-workloads/

FinOps Domain : Performance Tracking & Benchmarking
FinOps
Sep 15

FinOps Domain : Performance Tracking & Benchmarking

โดเมนนี้จะเกี่ยวข้องกับการกำหนดและจัดกลุ่มข้อมูลการใช้งานและค่าใช้จ่ายเข้ากับงบประมาณ โดยใช้ประวัติการใช้งานเพื่อคาดการณ์ สร้างและวัดผล KPI และตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพอื่น ๆ ซึ่งจะต้องดูประวัติค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน กำหนดงบประมาณ แล้วคาดการณ์ค่าใช้จ่ายว่าตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือไม่
FinOps Domain : Cloud Rate Optimization
FinOps
Sep 7

FinOps Domain : Cloud Rate Optimization

โดเมนนี้เกี่ยวกับศึกษาประวัติการใช้งานเพื่อลดการจ่ายค่าบริการคลาวด์ เช่น การซื้อแบบติดสัญญาเพื่อให้ได้ส่วนลด โดยจะปรับปรุงวิธีที่เราซื้อบริการคลาวด์ให้รูปแบบการโมเดลการขาย ตัวเลือกการซื้อ และการใช้งานที่สม่ำเสมอนั้นสอดคล้องกับเป้าหมายของเรา
FinOps Measuring Unit Cost
FinOps
Aug 23

FinOps Measuring Unit Cost

Measuring Unit Costs เป็นส่วนหนึ่งของโดเมน Understanding Cloud Usage and Cost, Real-Time Decision Making และ Performance Tracking & Benchmarking โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงมูลค่าทางธุรกิจของการใช้จ่ายบนคลาวด์ ด้วยการคำนวณการใช้จ่ายบนคลาวด์เป็นสัดส่วนของรายได้ทั้งหมด ซึ่งทำให้องค์กรต่างๆ สามารถจัดการค่าใช้จ่ายบนคลาวด์ให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจโดยรวมได้
Aa

© 2023, All Rights Reserved, VulturePrime co., ltd.