FinOps
July 18, 2023

FinOps Cost Allocation

Cost Allocation เป็นส่วนหนึ่งของโดเมน Understanding Cloud Usage and Cost โดยกระบวนการนี้คือการจัดสรรต้นทุน ซึ่งหลัก ๆ คือการแบ่งใบแจ้งหนี้จากผู้ให้บริการคลาวด์ไปยังกลุ่มผู้ใช้งานคลาวด์ต่าง ๆ ในบริษัทของเรา

การจัดการต้นทุนนับเป็นหนึ่งในกระบวนการที่สำคัญของ FinOps เนื่องจากมีปริมาณมากและข้อมูลการเรียกเก็บเงินและข้อมูลการใช้งานถูกจัดส่งอย่างรวดเร็วจากผู้ให้บริการระบบคลาวด์ นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการใช้ลำดับชั้นที่สอดคล้องกันของบัญชี โครงการ การ Subscription และกลุ่มทรัพยากร พร้อมด้วย metadata ระดับทรัพยากร เช่น แท็กหรือป้ายกำกับ

ซึ่งการนำกระบวนการนี้ไปใช้จะทำให้บริษัทสามารถจัดสรรค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมั่นใจได้ว่ากลุ่มไอทีแต่ละกลุ่มมีหน้าที่รับผิดชอบในการใช้งานระบบคลาวด์ของตนอย่างชัดเจน

ถ้าบริษัทอยู่ใน Maturity ระดับนี้ เราต้องทำอะไรกับกระบวนการนี้บ้าง?

Crawl

 • การปันส่วนต้นทุนมีความละเอียดน้อยกว่า ซึ่งมักจะทำที่ระดับ Business Unit หรือ Portfolio
 • การจัดสรรเป็นแบบพื้นฐาน หารบิลทั้งหมดด้วยบัญชี โครงการ หรือการ Subscription ที่รู้จัก
 • อาจมีการใช้แท็กหรือป้ายกำกับที่ไม่สอดคล้องกัน และค่าใช้จ่ายบางอย่างอาจไม่ได้รับการจัดสรรหรือใช้ร่วมกัน

Walk

 • มีการสร้างกลไกการจัดสรรต้นทุนแต่ไม่สอดคล้องกันทั้งหมด
 • ความละเอียดจะอยู่ที่ระดับ Application หรือ Service
 • ยังมีต้นทุนที่ใช้ร่วมกันและต้นทุนที่ไม่ได้จัดสรร แต่มีความพยายามที่จะจัดสรรอย่างเหมาะสม

Run

 • สามารถจัดสรรต้นทุนเป็นระดับย่อยตามที่ต้องการ
 • มีการใช้กลไกที่สอดคล้องกันเพื่อกระจายต้นทุนที่ใช้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีการใช้แหล่งข้อมูลหลายแหล่งเพื่อการจัดสรรที่ถูกต้อง และมีระบบอัตโนมัติสำหรับการติดตามและรายงานต้นทุน

ตำแหน่งของฉันต้องทำอะไร?

ทีม FinOps

 • พัฒนามาตรฐานการตั้งชื่อสำหรับการจัดกลุ่มลำดับชั้นที่จำเป็นและไม่จำเป็นทั้งหมด
 • พัฒนามาตรฐานข้อกำหนดสำหรับกลุ่มต่างๆ

ทีม Business/Product

 • ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสรรต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในการควบคุม

ทีมการเงิน/การจัดซื้อจัดจ้าง

 • กำหนดงบประมาณที่จะจัดสรรต้นทุน
 • กำหนดวิธีจัดสรรเปอร์เซ็นต์ของรายการต้นทุนที่ใช้ร่วมกัน

ทีม Engineer/Operation

 • กำหนดวิธีการที่จะใช้ metadata จัดกลุ่มตามลำดับชั้นและทรัพยากร
 • ทำให้มาตรฐาน metadata เป็นแบบอัตโนมัติ
 • ระบุและจัดเตรียมแหล่งข้อมูล metadata ทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์และการจัดสรรต้นทุน

ผู้บริหาร

 • ตรวจสอบและอนุมัติการจัดสรรต้นทุน
 • ทบทวนและอนุมัติกลยุทธ์การจัดสรรต้นทุน
 • กำหนดและให้ข้อเสนอแนะเมื่อการจัดสรรต้นทุนต้องละเอียดขึ้นหรือครบกำหนด

แล้วจะวัดอย่างไรว่ากระบวนการนี้ประสบความสำเร็จหรือไม่?

KPI ของกระบวนการนี้ ยกตัวอย่างเช่น

 • ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ในระบบคลาวด์สามารถแบ่งประเภทและจัดสรรโดยตรงไปยังแต่ละหน่วยได้ (การจัดสรรที่ครอบคลุมแปลว่าอย่างน้อย 80% ของการใช้จ่ายบนคลาวด์ได้รับการจัดสรร)
 • การแจ้งเตือนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำหรับ metadata การจัดสรรที่ขาดหายไปเมื่อมีการปรับใช้ทรัพยากร

FinOps Domain : Performance Tracking & Benchmarking
FinOps
Sep 15

FinOps Domain : Performance Tracking & Benchmarking

โดเมนนี้จะเกี่ยวข้องกับการกำหนดและจัดกลุ่มข้อมูลการใช้งานและค่าใช้จ่ายเข้ากับงบประมาณ โดยใช้ประวัติการใช้งานเพื่อคาดการณ์ สร้างและวัดผล KPI และตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพอื่น ๆ ซึ่งจะต้องดูประวัติค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน กำหนดงบประมาณ แล้วคาดการณ์ค่าใช้จ่ายว่าตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือไม่
FinOps Domain : Cloud Rate Optimization
FinOps
Sep 7

FinOps Domain : Cloud Rate Optimization

โดเมนนี้เกี่ยวกับศึกษาประวัติการใช้งานเพื่อลดการจ่ายค่าบริการคลาวด์ เช่น การซื้อแบบติดสัญญาเพื่อให้ได้ส่วนลด โดยจะปรับปรุงวิธีที่เราซื้อบริการคลาวด์ให้รูปแบบการโมเดลการขาย ตัวเลือกการซื้อ และการใช้งานที่สม่ำเสมอนั้นสอดคล้องกับเป้าหมายของเรา
FinOps On Boarding Workload
FinOps
Sep 3

FinOps On Boarding Workload

Onboarding Workloads เป็นส่วนหนึ่งของโดเมน Cloud Usage Optimization โดยเกี่ยวกับการสร้างกระบวนการการขึ้นระบบคลาวด์เพื่อพัฒนาโครงการ ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่สร้างใหม่หรือโครงการที่ต้องการปรับปรุง โดยการประเมินศักยภาพทางการเงินและความเป็นไปได้ทางเทคนิค
Aa

© 2023, All Rights Reserved, VulturePrime co., ltd.