FinOps
July 13, 2023

FinOps Data Ingestion & Normalization

Data Ingestion & Normalization เป็นส่วนหนึ่งของโดเมน Understanding Cloud Usage and Cost กล่าวคือเป็นกระบวนการรวบรวมข้อมูลและประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการต้นทุนค่าใช้ของคลาวด์และจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลหนึ่ง ๆ ให้สะดวกต่อการสืบค้นและเอาข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อไป ซึ่งข้อมูลที่ควรรวบรวมไว้ด้วยกัน เช่น

 • ข้อมูลการเรียกเก็บเงินของผู้ให้บริการระบบคลาวด์ ข้อมูลการใช้งานและประสิทธิภาพของคลาวด์
 • ข้อมูลการใช้งานที่แสดงการใช้งาน CPU, หน่วยความจำ, ดิสก์ และ/หรือเครือข่ายในระดับทรัพยากรหรือกลุ่มทรัพยากร
 • ข้อมูลการทำธุรกรรมจากบันทึกหรือระบบที่บันทึกจำนวนหรือปริมาณการใช้ทรัพยากรประเภทต่างๆ

ถ้าบริษัทอยู่ใน Maturity ระดับนี้ เราต้องทำอะไรกับกระบวนการนี้บ้าง?

Crawl

 • จับคู่รายละเอียดของค่าใช้จ่ายกับข้อมูลการใช้งานจากไฟล์ที่นำเข้ามา
 • ตรวจสอบข้อมูล metadata ของแต่ละทรัพยากรระหว่างผู้ให้บริการระบบและไฟล์ค่าใช้จ่าย

Walk

 • รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง และทำ cost metrics
 • ใช้ third-party แพลตฟอร์ม FinOps ในการจัดการข้อมูล
 • สร้าง template รายงานแยกข้อมูลของคลาวด์แต่ละตัว และสร้างรายงานที่รวมข้อมูลการใช้งานและประสิทธิภาพการใช้คลาวด์

Run

 • คลังข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลการใช้งาน ค่าใช้จ่าย และประสิทธิภาพ
 • ใช้รายงานเดียวกับหลายคลาวด์

ตำแหน่งของฉันต้องทำอะไร?

ทีม FinOps

 • กำหนดรายการแหล่งข้อมูลที่จำเป็นเพื่อพัฒนารายงานและการปฏิบัติงาน
 • กำหนดระดับความละเอียดที่ต้องการในแต่ละแหล่งข้อมูล
 • สร้างแบบจำลองข้อมูลสำหรับการ Normalization การตรวจสอบจับคู่ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ไปยังอีกแหล่งหนึ่ง
 • ตรวจสอบเนื้อหาของแหล่งข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
 • ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ปรับและจัดทำเอกสารใหม่ และแจ้งให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดทราบ
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแหล่งข้อมูลและฐานข้อมูลต้นทุนและการใช้งานได้รับการจัดเก็บอย่างถูกต้อง มีการจัดการข้อมูลให้มีขนาดที่เหมาะสมและมีการสำรองข้อมูล
 • จัดการสิทธิการเข้าถึงฐานข้อมูล
 • ทำงานร่วมกับทุกกลุ่มเพื่อกำหนดมาตรวัด การวัดผล และ metadata ที่เหมาะสมซึ่งควรรวมไว้ในรายงานที่เป็นทางการ

ทีม Business/Product

 • ช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับด้านธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้าง KPI

ทีมการเงิน/การจัดซื้อจัดจ้าง

 • ให้การเข้าถึงแหล่งข้อมูลตามที่ทีม FinOps ต้องการ
 • ตรวจสอบข้อมูล Finance ว่าใช้แหล่งข้อมูลล่าสุดและเหมาะสมที่สุดสำหรับการจัดทำรายงานและการวิเคราะห์ตัดสินใจ
 • เข้าร่วมหรือเป็นผู้นำในการตรวจสอบใบแจ้งหนี้ แหล่งข้อมูลการใช้งาน และข้อมูลอื่นๆ

ทีม Engineer/Operation

 • ให้การเข้าถึงข้อมูลประสิทธิภาพและการใช้งาน

ผู้บริหาร

 • สนับสนุนกลยุทธ์สำหรับการปรับข้อมูลให้เป็นมาตรฐานแบบรวมศูนย์ และการร้องขอการเข้าถึงข้อมูลประเภทต่างๆ จากทีม FinOps
 • ส่งเสริมและสื่อสารเกี่ยวกับความจำเป็นในการใช้คลาวด์ร่วมกันและการให้ข้อมูลต้นทุนที่เป็นค่าจริงสำหรับการรายงานและการตัดสินใจ

แล้วจะวัดอย่างไรว่ากระบวนการนี้ประสบความสำเร็จหรือไม่?

KPI ของกระบวนการนี้ ยกตัวอย่างเช่น

 • เวลานำเข้าข้อมูล
 • เวลาในการรวบรวมข้อมูล
 • ข้อมูลที่ได้จากการดึงข้อมูล 1 ครั้ง (ผ่าน Normalized schema)
 • % ของต้นทุนและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ปรากฏบนรายงาน
 • % metadata ที่ตรงกัน

FinOps Domain : Performance Tracking & Benchmarking
FinOps
Sep 15

FinOps Domain : Performance Tracking & Benchmarking

โดเมนนี้จะเกี่ยวข้องกับการกำหนดและจัดกลุ่มข้อมูลการใช้งานและค่าใช้จ่ายเข้ากับงบประมาณ โดยใช้ประวัติการใช้งานเพื่อคาดการณ์ สร้างและวัดผล KPI และตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพอื่น ๆ ซึ่งจะต้องดูประวัติค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน กำหนดงบประมาณ แล้วคาดการณ์ค่าใช้จ่ายว่าตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือไม่
FinOps Domain : Cloud Rate Optimization
FinOps
Sep 7

FinOps Domain : Cloud Rate Optimization

โดเมนนี้เกี่ยวกับศึกษาประวัติการใช้งานเพื่อลดการจ่ายค่าบริการคลาวด์ เช่น การซื้อแบบติดสัญญาเพื่อให้ได้ส่วนลด โดยจะปรับปรุงวิธีที่เราซื้อบริการคลาวด์ให้รูปแบบการโมเดลการขาย ตัวเลือกการซื้อ และการใช้งานที่สม่ำเสมอนั้นสอดคล้องกับเป้าหมายของเรา
FinOps On Boarding Workload
FinOps
Sep 3

FinOps On Boarding Workload

Onboarding Workloads เป็นส่วนหนึ่งของโดเมน Cloud Usage Optimization โดยเกี่ยวกับการสร้างกระบวนการการขึ้นระบบคลาวด์เพื่อพัฒนาโครงการ ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่สร้างใหม่หรือโครงการที่ต้องการปรับปรุง โดยการประเมินศักยภาพทางการเงินและความเป็นไปได้ทางเทคนิค
Aa

© 2023, All Rights Reserved, VulturePrime co., ltd.