FinOps
July 8, 2023

FinOps Domain Understanding Cloud Usage and Cost

ทำความเข้าใจการใช้งานและค่าใช้จ่ายคลาวด์

Understanding Cloud Usage and Cost → ทำความเข้าใจการใช้งานและค่าใช้จ่ายคลาวด์

โดเมนนี้ช่วยให้องค์กรเข้าใจว่าเราใช้บริการคลาวด์อะไรบ้าง อะไรเป็นตัวกระตุ้นการใช้จ่าย และใครเป็นเจ้าของการใช้จ่ายนั้น โดยจะจัดทำข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการใช้คลาวด์สม่ำเสมอ เพื่อสนับสนุนให้เข้าใจการใช้งานคลาวด์ในปัจจุบัน อดีต และแนวโน้มในอนาคต เพื่อนำไปวิเคราะห์ปรับปรุงการใช้งานต่อไป

คำถามสำคัญ

  • เราใช้จ่ายอะไรไปบนคลาวด์
  • สิ่งที่เราใช้?
  • ใครเป็นผู้รับผิดชอบในการใช้งานนั้น

คุณจะใช้โดเมนนี้มากที่สุดเมื่อใด

  • ใช้ต่อเนื่องตลอดการดำเนินการ และสม่ำเสมอระหว่างขั้นตอน Crawl, Walk และ Run โดยเมื่อเวลาผ่านไป คุณจะพัฒนาการรายงานที่ละเอียดมากขึ้น

อะไรคือวัตถุประสงค์หลักทางธุรกิจที่จะนำคุณไปสู่โดเมนนี้

  • โดเมนอื่น ๆ ทั้งหมดของ FinOps ต้องใช้งานโดเมนนี้ หากไม่มีโดเมนนี้ ก็จะไม่สามารถดำเนินการจนสำเร็จได้

ทำอย่างไรโดเมนจึงจะประสบความสำเร็จ

  • คุณภาพของข้อมูล ความสม่ำเสมอ ความถูกต้องของเวลา และความชัดเจน
  • พัฒนาข้อมูลเมตา ลำดับชั้น และการรายงานอย่างสม่ำเสมอเมื่อเวลาผ่านไป ทำการปรับปรุงเมื่อการใช้งานระบบคลาวด์ของคุณพัฒนาขึ้น

บุคคลใดมีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับโดเมนนี้มากที่สุด

  • บุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด
  • การกำหนดข้อมูลเมตาและลำดับชั้นสำหรับการจัดสรรต้นทุนจะต้องอาศัยทีม Platform Engineer และทีม Architecture เป็นหลัก
  • การป้อนข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานจะขึ้นอยู่กับการเงินและผู้บริหาร

ความสามารถของโดเมน

การนำเข้าข้อมูลและการทำให้เป็นมาตรฐาน (Data Ingestion & Normalization)

การนำเข้าข้อมูลและการทำให้เป็นมาตรฐานในบริบทของ FinOps คือการทำให้ชุดของกิจกรรมการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลหรือการแปลงชุดข้อมูล เพื่อสร้างพื้นที่เก็บข้อมูลทั่วไปที่สามารถสืบค้นได้สำหรับความต้องการในการจัดการต้นทุนคลาวด์

การจัดสรรต้นทุน (Cost Allocation)

การจัดสรรต้นทุนคือชุดของแนวทางปฏิบัติในการแบ่งใบแจ้งหนี้หรือใบเรียกเก็บเงินที่รวมบัญชีระหว่างผู้ที่รับผิดชอบส่วนประกอบต่างๆ โดยในบริบทของ FinOps โดยทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับการแบ่งใบแจ้งหนี้ของผู้ให้บริการคลาวด์ของกลุ่มไอทีต่างๆ ที่ใช้ระบบคลาวด์ภายในองค์กร

การจัดการต้นทุนที่ใช้ร่วมกัน (Managing Shared Costs)

หลักการพื้นฐานของ FinOps คือ: “ทุกคนเป็นเจ้าของสำหรับการใช้งานระบบคลาวด์ของตน” กุญแจสำคัญที่แท้จริงในการทำความเข้าใจต้นทุนรวมของการเป็นเจ้าของนั้นสร้างขึ้นจากความโปร่งใสและความถูกต้อง แต่ต้นทุนที่ใช้ร่วมกันที่ไม่ได้จัดสรรจะเป็นอุปสรรคต่อทั้งสองสิ่งนี้ หากไม่มีการแบ่งต้นทุนที่ใช้ร่วมกันอย่างเหมาะสม Engineer และ Product Manager จะขาดภาพรวมว่าผลิตภัณฑ์ของตนมีต้นทุนจริงเท่าใด

การวิเคราะห์ข้อมูลและการแสดงย้อนหลัง (Data Analysis & Showback)

การวิเคราะห์ข้อมูลและการแสดงผลคือความสามารถในการใช้ประโยชน์จากข้อมูล พร้อมด้วยข้อมูลเมตาบนทรัพยากรระบบคลาวด์และลำดับชั้นของทรัพยากร เพื่อสร้างกลไกการรายงานที่ใกล้เคียง “เรียลไทม์” สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ต้องการทราบค่าใช้จ่ายทั้งหมดขององค์กร โอกาสในการหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่าย และ KPI สำหรับสถานภาพทางการเงิน

FinOps Domain : Performance Tracking & Benchmarking
FinOps
Sep 15

FinOps Domain : Performance Tracking & Benchmarking

โดเมนนี้จะเกี่ยวข้องกับการกำหนดและจัดกลุ่มข้อมูลการใช้งานและค่าใช้จ่ายเข้ากับงบประมาณ โดยใช้ประวัติการใช้งานเพื่อคาดการณ์ สร้างและวัดผล KPI และตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพอื่น ๆ ซึ่งจะต้องดูประวัติค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน กำหนดงบประมาณ แล้วคาดการณ์ค่าใช้จ่ายว่าตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือไม่
FinOps Domain : Cloud Rate Optimization
FinOps
Sep 7

FinOps Domain : Cloud Rate Optimization

โดเมนนี้เกี่ยวกับศึกษาประวัติการใช้งานเพื่อลดการจ่ายค่าบริการคลาวด์ เช่น การซื้อแบบติดสัญญาเพื่อให้ได้ส่วนลด โดยจะปรับปรุงวิธีที่เราซื้อบริการคลาวด์ให้รูปแบบการโมเดลการขาย ตัวเลือกการซื้อ และการใช้งานที่สม่ำเสมอนั้นสอดคล้องกับเป้าหมายของเรา
FinOps On Boarding Workload
FinOps
Sep 3

FinOps On Boarding Workload

Onboarding Workloads เป็นส่วนหนึ่งของโดเมน Cloud Usage Optimization โดยเกี่ยวกับการสร้างกระบวนการการขึ้นระบบคลาวด์เพื่อพัฒนาโครงการ ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่สร้างใหม่หรือโครงการที่ต้องการปรับปรุง โดยการประเมินศักยภาพทางการเงินและความเป็นไปได้ทางเทคนิค
Aa

© 2023, All Rights Reserved, VulturePrime co., ltd.