FinOps
May 8, 2023

ทำความรู้จักกับ FinOps Domain

FinOps Domain คือกลุ่มกิจกรรมที่ให้ผลลัพธ์ออกมาในกลุ่มผลลัพธ์เดียวกัน โดย Domain นั้นจะถูกนำไปใช้ในแต่ Phase โดย Domain นั้นจะถูกกำหนดไว้ ณ ปัจจุบัน 6 Domain ได้แก่

1. Understanding cloud usage and cost

        สำหรับ Domain นี้คือการรวมรวบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน Cloud computing และนำข้อมูลที่ได้มานั้ดจัดให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงได้ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวต้องตอบสนองต่อแต่ละ Personas อย่างครบถ้วน

2. Performance Tracking & Benchmarking

        สำหรับการวัดผลและตั้งเป้าหมายจะถูกกำหนดขึ้น โดยเริ่มจากการตั้งงบประมาณ การกำหนดผลลัพธ์ที่คาดหวัง หรือ ใช้ข้อมูลย้อนหลังเพื่อเป็นสมมติฐานการคำนวนรายจ่ายในอนาคต การวัดผลและการสร้างตัวชี้วัดทั้งหมดจะถูกสร้างใน Domain นี้

3. Real-Time Decision Making

        การสร้างระบบสำหรับตัดสินใจแบบ Real time จะช่วยให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดมีประสิทธิภาพในการรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในด้านของเวลาในการตัดสินใจ หรือ คุณภาพในการตัดสินใจซึ่งต้องไปในทิศทางเดียวกันกับบริษัท

4. Cloud Rate Optimization

        ภายใน Domain นี้จะกล่าวถึงการทำความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการคิดค่าบริการของผู้ให้บริการ Cloud computing และทำการปรับปรุงรายจ่าย Cloud computing ของบริษัทให้สอดคล้องกับรูปแบบการคิดค่าบริการของผู้ให้บริการ โดยคำนึงถึงข้อจำกัดที่แปรผันตามรูปแบบการคิดค่าบริการที่ต่างไป

5. Cloud Usage Optimization

        Domain นี้ให้ความสำคัญถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด โดยการระบุและลงมือเปลี่ยนแปลงงานบางประเภทให้ประมวลผลให้ช่วงเวลาที่ Cloud computing นั้นไม่ได้ใช้งาน และรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรที่มีอยู่ในเหมาะสมกับประเภทของงาน

6. Organizational Alignment

        สำหรับ Domain นี้จะกล่าวถึงการที่บริษัทนั้นมีทิศทางในการใช้งาน Cloud computing ในทิศทางเดียวกันผ่าน Principles ของ FinOps ร่วมกัน เพื่อที่จะกำหนดวัฒนธรรมและนโยบายสำหรับบริษัทโดยไม่ขัดแย้งต่อวัฒนธรรมเดิมที่มีอยู่ของบริษัท

FinOps Domain : Performance Tracking & Benchmarking
FinOps
Sep 15

FinOps Domain : Performance Tracking & Benchmarking

โดเมนนี้จะเกี่ยวข้องกับการกำหนดและจัดกลุ่มข้อมูลการใช้งานและค่าใช้จ่ายเข้ากับงบประมาณ โดยใช้ประวัติการใช้งานเพื่อคาดการณ์ สร้างและวัดผล KPI และตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพอื่น ๆ ซึ่งจะต้องดูประวัติค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน กำหนดงบประมาณ แล้วคาดการณ์ค่าใช้จ่ายว่าตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือไม่
FinOps Domain : Cloud Rate Optimization
FinOps
Sep 7

FinOps Domain : Cloud Rate Optimization

โดเมนนี้เกี่ยวกับศึกษาประวัติการใช้งานเพื่อลดการจ่ายค่าบริการคลาวด์ เช่น การซื้อแบบติดสัญญาเพื่อให้ได้ส่วนลด โดยจะปรับปรุงวิธีที่เราซื้อบริการคลาวด์ให้รูปแบบการโมเดลการขาย ตัวเลือกการซื้อ และการใช้งานที่สม่ำเสมอนั้นสอดคล้องกับเป้าหมายของเรา
FinOps On Boarding Workload
FinOps
Sep 3

FinOps On Boarding Workload

Onboarding Workloads เป็นส่วนหนึ่งของโดเมน Cloud Usage Optimization โดยเกี่ยวกับการสร้างกระบวนการการขึ้นระบบคลาวด์เพื่อพัฒนาโครงการ ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่สร้างใหม่หรือโครงการที่ต้องการปรับปรุง โดยการประเมินศักยภาพทางการเงินและความเป็นไปได้ทางเทคนิค
Aa

© 2023, All Rights Reserved, VulturePrime co., ltd.