FinOps
August 23, 2023

Resource Utilization & Efficiency

Resource Utilization & Efficiency เป็นส่วนหนึ่งของโดเมน Cloud Usage Optimization และ Performance Tracking & Benchmarking โดยเป็นกระบวนการเกี่ยวข้องกับการประเมิน Business Value ที่เกิดขึ้นจากการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ดำเนินการตรวจสอบว่าประสิทธิภาพ ความพร้อมใช้งาน และตัวชี้วัดคุณภาพอื่น ๆ เหมาะสมและคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายของคลาวด์ที่เกิดขึ้นหรือไม่

โดยสำหรับทรัพยากรด้านการประมวลผล กรณีที่ต้องการทำให้ยอดการใช้งานเฉลี่ยต่อเครื่องลดลง ซึ่งจะส่งผลให้ประสิทธิภาพหรือความพร้อมใช้งานเพิ่มขึ้น แต่แลกมาด้วยการมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรือกรณีที่ถ้าลดประสิทธิภาพ ก็จะช่วยปรับลดต้นทุนได้

สำหรับทรัพยากรด้านการจัดเก็บข้อมูล ต้องประเมินความประสิทธิภาพของข้อมูลที่ถูกจัดเก็บ ถ้าพบจุดบกพร่องหรือไม่มีประสิทธิภาพ ให้ระบุวิธีการแก้ไขโดยการลดหรือปรับการจัดเก็บให้เป็นขนาดหรือคุณภาพที่เหมาะสม ซึ่งชุดข้อมูลที่แตกต่างกันก็จะมีแนวทางที่ต้องปรับปรุงแตกต่างกันไป

การวิเคราะห์ Resource Utilization & Efficiency ช่วยระบุโอกาสในการลดต้นทุนโดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพและทำให้เกิดการพัฒนาด้านมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจ

ถ้าบริษัทอยู่ใน Maturity ระดับนี้ เราต้องทำอะไรกับกระบวนการนี้บ้าง?

Crawl

 • วิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลทรัพยากรและประสิทธิภาพบางส่วน เช่น ใบแจ้งยอดการใช้งานคลาวด์
 • จัดทำตัวชี้วัดประสิทธิภาพทางธุรกิจ เพื่อวัดประสิทธิภาพของทรัพยากร

Walk

 • ปรับลดทรัพยากรที่ไม่ได้ใช้งานหรือไม่มีประสิทธิภาพ จากการคำนวณ Business Value และค่าใช้จ่ายที่เสียไป
 • วัดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการปรับปรุง โดยพิจารณาจากทรัพยากรบุคคล โครงสร้างพื้นฐาน และการชำระเงิน
 • ยังดำเนินการทบทวนคำแนะนำและดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรด้วยตนเอง

Run

 • ใช้ข้อมูลต้นทุนและการใช้งานเพื่อสร้างกระบวนการอัตโนมัติ เช่น
 • แจ้งเตือนอัตโนมัติ เมื่อมีการวิเคราะห์โดยมนุษย์อันใหม่ เพื่อใช้อัปเดตสถาปัตยกรรมทรัพยากร
 • ปรับขนาดอัตโนมัติหรือเริ่ม/หยุดทรัพยากรการประมวลผล และเปลี่ยนแปลงพื้นที่จัดเก็บและประสิทธิภาพของข้อมูลตามที่เหมาะสม

ตำแหน่งของฉันต้องทำอะไร?

ทีม FinOps/การเงิน

 • หาโอกาสในการเพิ่มการใช้ประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพ โดยทำงานร่วมกับทีมเพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ของทางเลือกอื่นๆ
 • ช่วยสร้างการรายงานเพื่อติดตามและรายงานผลกระทบต่อมูลค่าของการใช้งานต่ำกว่ามาตรฐานและความไร้ประสิทธิภาพของการใช้งาน
 • ร่วมมือกับองค์กรด้านวิศวกรรมเพื่อกำหนดเป้าหมายด้านงบประมาณและประสิทธิภาพ

ทีม Business/Product

 • กำหนด KPIs ของการใช้งานและบริการอย่างชัดเจน
 • คาดการณ์ความต้องการและข้อมูลตามโปรไฟล์รูปแบบที่ต้องการ (รายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน/ตามรอบ)
 • กำหนดเป้าหมายทางธุรกิจ - เช่น เผยแพร่ให้กับลูกค้าโดยเร็วที่สุด เผยแพร่ให้กับลูกค้าโดยมีความพร้อมใช้งาน 99.99%

ทีม Engineer/Operation

 • ใช้ KPI และการคาดการณ์เป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกซื้อ service
 • ดำเนินการปรับขนาดทรัพยากรตามความต้องการของปริมาณงานโดยอัตโนมัติ
 • สร้างและ/หรือซื้อระบบอัตโนมัติเพื่อวัดผลและตัวชี้วัดที่จำเป็นในการวัดการใช้ประโยชน์และประสิทธิภาพ
 • ตรวจสอบการใช้งานและประสิทธิภาพของทรัพยากรอย่างสม่ำเสมอ และระบุโอกาสในการปรับปรุง

ผู้บริหาร

 • นำเสนอวิสัยทัศน์และกลยุทธ์การสร้าง Business Value
 • ให้การสนับสนุนในการดำเนินการตาม KPI ที่กำหนด สร้างความน่าเชื่อถือในการดำเนินการของ FinOps

แล้วจะวัดอย่างไรว่ากระบวนการนี้ประสบความสำเร็จหรือไม่?

KPI ของกระบวนการนี้ ยกตัวอย่างเช่น

 • ข้อมูลที่เก็บไว้เป็นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพอย่างน้อย 50%
 • อัตราพื้นที่จัดเก็บจะลดลงอย่างน้อย 30%

Ref : https://www.finops.org/framework/capabilities/utilization-efficiency/

FinOps Domain : Performance Tracking & Benchmarking
FinOps
Sep 15

FinOps Domain : Performance Tracking & Benchmarking

โดเมนนี้จะเกี่ยวข้องกับการกำหนดและจัดกลุ่มข้อมูลการใช้งานและค่าใช้จ่ายเข้ากับงบประมาณ โดยใช้ประวัติการใช้งานเพื่อคาดการณ์ สร้างและวัดผล KPI และตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพอื่น ๆ ซึ่งจะต้องดูประวัติค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน กำหนดงบประมาณ แล้วคาดการณ์ค่าใช้จ่ายว่าตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือไม่
FinOps Domain : Cloud Rate Optimization
FinOps
Sep 7

FinOps Domain : Cloud Rate Optimization

โดเมนนี้เกี่ยวกับศึกษาประวัติการใช้งานเพื่อลดการจ่ายค่าบริการคลาวด์ เช่น การซื้อแบบติดสัญญาเพื่อให้ได้ส่วนลด โดยจะปรับปรุงวิธีที่เราซื้อบริการคลาวด์ให้รูปแบบการโมเดลการขาย ตัวเลือกการซื้อ และการใช้งานที่สม่ำเสมอนั้นสอดคล้องกับเป้าหมายของเรา
FinOps On Boarding Workload
FinOps
Sep 3

FinOps On Boarding Workload

Onboarding Workloads เป็นส่วนหนึ่งของโดเมน Cloud Usage Optimization โดยเกี่ยวกับการสร้างกระบวนการการขึ้นระบบคลาวด์เพื่อพัฒนาโครงการ ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่สร้างใหม่หรือโครงการที่ต้องการปรับปรุง โดยการประเมินศักยภาพทางการเงินและความเป็นไปได้ทางเทคนิค
Aa

© 2023, All Rights Reserved, VulturePrime co., ltd.